Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

STATUT SZKOŁY 30.11.2017

 

STATUT

 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku

w Kaliszu Pomorskim

 

Podstawą prawną Statutu są:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843)

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami).

 4. Podstawy programowe wprowadzone rozporządzeniem z dnia 31 sierpnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 977 z późniejszymi zmianami).

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki ( Dz. U. Nr 3 z 2002 r., poz. 28).

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
  z późniejszymi zmianami.(Dz. U. z dn. 24 kwietnia 1992r. z późniejszymi zmianami).

 

oraz pochodnymi przepisami obowiązującymi publiczne placówki oświatowe. W sprawach nieuregulowanych Statutem obowiązują przepisy ustawy. Jednolity tekst Statutu z dnia 01.09.2015r.

 

 

Przepisy definiujące

§ 1

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim;

 2. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. oraz nowe akty wykonawcze dotyczące zmian ustawy o systemie oświaty: ustawa z 30.05.2014 r. Dz. U. poz. 811 ze zm., ustawa z 6.12.2013 r. Dz. U. z 2014r. poz. 7 ze zm., rozporządzenie MEN z 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U. poz. 843);

 3. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim;

 4. Liceum - należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim;

 5. Organ prowadzący - Powiat Drawski;

 6. Uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim;

 7. Słuchaczach - należy przez to rozumieć słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim;

 8. Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego
  z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim.

 

Ogólna charakterystyka Szkoły

§ 2

 

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim zwany dalej Szkołą,
  składa się z:

  1. Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi,

  2. Technikum,

  3. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,

  4. Szkoły Policealnej.

 

 1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum przygotowuje do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym.

 

 1. Technikum kształci w zawodzie - technik cyfrowych procesów graficznych.

 

 1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzone jest w formie zaocznej.

 

 1. Szkoła Policealna, kształci w zawodach:

 1. technik informatyk - kształcenie w formie zaocznej;

 2. technik ekonomista - kształcenie w formie zaocznej;

 3. technik ochrony fizycznej osób i mienia - kształcenie w formie zaocznej;

 4. technik opiekunka dziecięca - kształcenie w formie stacjonarnej.

 

 1. Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

 1. Szkoła prowadzi Szkolny Ośrodek Kariery mający na celu przygotowanie uczniów/słuchaczy do aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej.

 

 1. Zajęcia edukacyjne organizowane są w obiekcie szkolnym przy ul. Wolności 20.
  W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek Szkoły i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer.

 

 1. Zajęcia kształcenia zawodowego mogą odbywać się również w pracowniach kształcenia zawodowego wynajmowanych obiektach spełniających warunki kształcenia praktycznego.

 

 1. Szkoła prowadzi internat oraz stołówkę dla uczniów pochodzących spoza Kalisza Pomorskiego w obiekcie przy ul. Wolności 16 oraz zależnie od wyników rekrutacji
  w innych obiektach spełniających warunki internatu.

 

 1. Szkoła może prowadzić dowóz uczniów/słuchaczy do szkoły zależnie od warunków rekrutacji oraz możliwości finansowych.

 

 1. Siedziba Dyrektora Szkoły mieści się w budynku szkoły.

 

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty
  w Szczecinie.

 

 1. Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

 

 1. Częściowe odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie oraz transport ustala na dany rok szkolny Dyrektor Szkoły.

 

 1. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z:

 1. dotacji, m.in. realizacji projektów edukacyjnych, prowadzenia kursów kwalifikacyjnych,

 2. dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, słuchaczy, darczyńców,

 3. częściowej odpłatności za wyżywienie, transport,

 4. zysków uzyskanych z działalności gospodarczej.

 

 1. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej dokumentacji Szkoły określają odrębne przepisy.

 

 1. Obsługa finansowa Szkoły jest prowadzona samodzielnie.

 

 1. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niniejszego statutu.

 

Cele i zadania Szkoły

§ 3

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Celem działania zespołu jest:

 

 1. Zapewnienie uczniom/słuchaczom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji
  o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r.

 

 1. Zapewnienie uczniom/słuchaczom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz bezpieczeństwa w Szkole, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.

 

 1.  

 1. Umożliwienie indywidualizacji procesu kształcenia, podejścia pedagogicznego
  i opiekuńczego dla każdego ucznia/słuchacza poprzez stosowanie różnorodnych metod nauczania i zróżnicowanie wymagań programowych oraz rozeznanie warunków środowiskowych.

 1. Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
  i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. Szczegółowe zasady pomocy psychologiczno - pedagogicznej zapisane są w procedurze udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim.

 

 1. Umożliwienie uczniom/słuchaczom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, świadectwa dojrzałości.

 

 1. Umożliwienie absolwentom dokonanie świadomego dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.

 

 1. Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zasad
  określonych w ustawie stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów/słuchaczy.

 

 1. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży i dorosłych oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

 

 1. Zapewnienie opieki uczniom uczęszczającym do i ze Szkoły, a w szczególności:

 1. nad uczniami nie uczęszczającymi na lekcje wychowania fizycznego,

 2. oczekującymi na transport do domu,

 3. w czasie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

Punkty a, b, c reguluje zarządzenie Dyrektora.

 

 1. Przygotowanie uczniów/słuchaczy zgodnie z zasadami demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności do wypełniania obowiązków obywatelskich,
  a w szczególności:

 1. kształtuje przekonania o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa w życiu środowiska i kraju,

 2. kształtuje humanistyczną postawę uczniów/słuchaczy, poszanowania norm współżycia oraz trwałych wartości kultury narodowej, powszechnej,

 3. wyrabia poczucie obowiązku, dyscypliny i pełnej odpowiedzialności
  za siebie i wykonywaną pracę,

 4. wdraża uczniów/słuchaczy do samokształcenia oraz pogłębiania wiedzy ogólnej
  i zawodowej.

 

 1. Szkoła rozwija uzdolnienia, talenty i zainteresowania uczniów na zajęciach pozalekcyjnych z różnych dziedzin, organizowanych zgodnie z oczekiwaniami
  uczniów i rodziców oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

 

 1. W Szkole prowadzone są zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia wychowania do życia w rodzinie, zajęcia religii, etyki.

 

 

 

 

 

Organy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim

 

§ 4

1. Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Szkoły,

 4. Rada Rodziców,

 5. Samorząd Uczniowski.

 

§ 5

 1. Do obowiązków Dyrektora należy kierowanie Szkołą, organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, prowadzenie polityki kadrowej, przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, sprawowanie opieki nad uczniami/słuchaczami, sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

 

 1. Funkcję Dyrektora Szkoły powierza się na 5 lat szkolnych.

 

 1. W skład zespołu kierowniczego wchodzą: Dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik internatu.

 

§ 6

Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Decyduje w sprawach:

 

 1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami.

 

 1. Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły.

 

 1. Występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

 

 1. Dyrektor Szkoły, po pozytywnym zaopiniowaniu przez organy samorządowe Szkoły,
  w danym roku szkolnym ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych, w wymiarze do 10 dni.

 

 1. Dyrektor szkoły odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 

 1. Ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w danym roku szkolnym, w wymiarze do 10 dni, po pozytywnym zaopiniowaniu przez organy samorządowe Szkoły.

§ 7

 

 1. W Szkole tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora, który odpowiada za sprawy pedagogiczno-wychowawcze i właściwą organizację zajęć.

 

 1. W Szkole tworzy się stanowisko kierownika internatu, który odpowiada za zapewnienie właściwej działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu oraz właściwą działalność stołówki.

 

 1. Za zgodą organu prowadzącego Szkołę na wniosek Dyrektora Szkoły w ramach posiadanych środków finansowych można tworzyć dodatkowo stanowiska zastępców dyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. Powierzenie tych funkcji i odwołania z nich dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę, Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej.

 

 1. Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez Dyrektora podziałem obowiązków i kompetencji.

 

 

§ 8

 

 1. Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum dla młodzieży oraz Rada Pedagogiczna szkół dla dorosłych są kolegialnymi organami Szkoły.

 

 1. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z Ustawy o systemie oświaty,
  rozporządzeń wykonawczych i regulaminu:

 1. Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum dla młodzieży.

 2. Rady Pedagogicznej Szkół dla Dorosłych.

 3. Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego (opracowuje zespół ewaluacji)

 

 1. W celu realizacji swych zadań dydaktycznych Rada Pedagogiczna powołuje zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. Cele i zadania zespołów obejmują:

 1. wybór programów nauczania i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez Radę
  Rodziców, do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej jako szkolnego zestawu programów nauczania,

 2. wybór podręczników i przedstawieniu ich, po zapoznaniu przez Radę Pedagogiczną, do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej jako szkolny zestaw podręczników,

 3. uzgadnianie sposobu realizacji wybranego programu nauczania,

 4. korelacja treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

 5. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,

 6. opracowanie metod badania postępów nauczania,

 7. współpraca w procesie wyposażania pracowni przedmiotowych.

 

 1. W celu realizacji zadań wychowawczych Rada Pedagogiczna powołuje zespół wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów, pedagoga szkolnego i innych nauczycieli nie pracujących w zespołach przedmiotowych. Do zadań zespołu wychowawczego należy:

 1. opracowanie projektu programu wychowawczego i programu profilaktycznego,

 2. monitorowanie realizacji programu wychowawczego i programu profilaktycznego,

 3. opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów,

 4. opracowanie i zatwierdzenie procedur nagradzania i karania uczniów,

 5. analizowanie i przedstawienie Radzie Pedagogicznej wniosków z analizy efektów pracy wychowawczej Zespołu.

 

 1. Dyrektor może powołać inne zespoły zadaniowe Rady Pedagogicznej, zależnie od potrzeb działalności Szkoły.

 

§ 9

 1. Rada Szkoły jest społecznym organem szkoły, w skład którego wchodzą po 3 przedstawicieli: uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 1. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły, a także:

 1. uchwala statut szkoły;

 2. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Szkoły i opiniuje plan finansowy liceum;

 3. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą
  z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności liceum, jej Dyrektora lub innego nauczyciela;

 4. wnioski te mają dla organu charakter wiążący;

 5. opiniuje plan pracy Szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla liceum;

 6. z własnej inicjatywy ocenia sytuację i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę, oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, szczególnie w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Szczegółowe zasady pracy Rady Szkoły określa Regulamin Rady Szkoły .

 

§ 10

 

 1. Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów uczestniczy w rozwiązywaniu
  spraw wewnętrznych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim działając w oparciu o zapisy Ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze i Regulamin Rady Rodziców.

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców we współpracy ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Razem” w Kaliszu Pomorskim, może gromadzić fundusze
  z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł z przeznaczeniem na cele statutowe.

 

 1. Decyzje Rady Rodziców są jawne, ogłaszane w dzienniku elektronicznym.

 

Samorząd Uczniowski

§ 11

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum dla młodzieży.

 

 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi lub Radzie Rodziców, Radzie Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły.

 

 

 

§ 12

Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia dobrego klimatu Szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania Szkoły.

 

§ 13

W przypadku zaistnienia sporów między poszczególnymi organami Szkoły strony uczestniczące w sporze zwracają się z prośbą o mediację do organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

§ 14

Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży poprzez:

 1. Okresowe zebrania rodziców (organizowane nie rzadziej niż 3 razy w roku).

 2. Bieżące przesyłanie informacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 3. Indywidualne kontakty wychowawcy klasowego z rodzicami.

 4. Działania pedagoga szkolnego.

 5. Szczegółowe formy kontaktów z rodzicami określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 

 

§ 15

 

Rodzice mają prawo do:

 1. Znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w danej klasie i Szkole.

 2. Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

 3. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów
  i przyczyn trudności w nauce, w tym korzystania z informacji dostępnych w dzienniku elektronicznym.

 4. Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

 5. Wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu Szkołę oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.

 6. Bezpłatny dostęp do korzystania z dziennika elektronicznego.

 

 

Organizacja pracy Szkoły

§ 16

 

 1. Szkoła jest placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą młodzież na podbudowie gimnazjum oraz kształcącą dorosłych na podbudowie szkół średnich i zasadniczej szkoły zawodowej.

 

 1. Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły odpowiada Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

§ 17

 

 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez organ prowadzący Szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
  i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

 

 

§ 18

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony
  z uczniów/słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych przedmiotów określonych planem nauczania.

 

 1. Oddział uczniów można podzielić na grupy tylko na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa zgodnie z ramowymi planami nauczania oraz
  z uwzględnieniem środków finansowych przyznanych Szkole przez organ prowadzący.

 

 1. Liczbę oddziałów oraz nauczane zawody ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę na podstawie wytycznych do arkusza organizacyjnego szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie społeczne na poszczególne zawody.

 

 1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa np. zajęcia
  z praktycznej nauki zawodu, warsztaty, informatyka, w- f, oddziały mogą być podzielone
  na grupy zgodnie z zasadami wynikającymi z ramowych planów nauczania i środków finansowych posiadanych przez Szkołę.

 

 1. Rodzaj i wymiar czasowy innych zajęć dodatkowych ustala się biorąc pod uwagę, możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły oraz zainteresowania i potrzeby edukacyjne ujęte w deklaracji uczniów.

 

 1. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły ustala następujące przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 1. w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, zależnie od deklaracji uczniów oraz możliwości finansowych szkoły minimum dwa przedmioty rozszerzone, z przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, fizyka, chemia, matematyka, informatyka;

 2. w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej, dla największej liczby słuchaczy dwa przedmioty do wyboru: biologia, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, informatyka, wiedza
  o społeczeństwie, język polski, język angielski, język niemiecki.

 

 

 

 

§ 19

 

 1. Tygodniowy wymiar godzin nauczania określa obowiązujący plan nauczania.

 

 1. Zajęcia obowiązkowe odbywają się:

 1. w liceum dla młodzieży - przez 5 dni każdego tygodnia;

 2. w szkołach zaocznych dla dorosłych, w systemie zaocznym - przez 2 dni - piątek

i sobota;

 1. w szkole policealnej w systemie stacjonarnym - minimum 3 dni - czwartek, piątek, sobota;

 2. w formie kursów kwalifikacyjnych zależnie od odrębnych przepisów kształcenia w danym zawodzie.

 

 1. Rok szkolny w szkołach dla dorosłych dzieli się na dwa semestry, z których każdy, zakończony jest klasyfikacją i ustaleniem oceny z poszczególnych przedmiotów nauczania.

 

 1. W liceum dla młodzieży rok szkoły dzieli się na dwa półrocza. Klasyfikacja śródroczna pełni funkcję informacyjną.

 2. Słuchacze szkół dla dorosłych otrzymują indeksy według wzoru ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej, w których wpisuje się oceny z egzaminów semestralnych stanowiących podstawę do zaliczenia semestru i promocji na semestr programowo wyższy.

 

§ 20

 

 1. Zajęcia edukacyjne w szkole prowadzone są w formie:

 1. w systemie klasowo-lekcyjnym,

 2. w grupach,

 3. w strukturach międzyoddziałowych,

 4. w toku nauczania indywidualnego,

 5. zajęć pozalekcyjnych,

 6. warsztatów edukacyjnych,

 7. zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych,

 8. obozów klas mundurowych oraz obozów językowych i sportowych.

 

 1. Obecność na zajęciach ujętych w planie nauczania oraz wybranych przez ucznia w deklaracji jest obowiązkowa.

 

 1. Nauka danego języka obcego jest organizowana na różnych poziomach zaawansowania, dla uczniów rozpoczynających naukę w liceum przeprowadzany jest na początku roku szkolnego test poziomujący decydujący o podziale uczniów na grupy.

 

 1. Na wszystkie wyjścia i wyjazdy uczniów/słuchaczy poza teren Szkoły nauczyciel powinien wypełnić kartę wycieczki i uzyskać zgodę Dyrektora Szkoły.

 

 1. Na życzenie rodziców/słuchaczy Szkoła może organizować kursy komputerowe, językowe lub inne opłacane również przez zainteresowanych rodziców i słuchaczy oraz inne instytucje.

 

 1. Czas trwania jednostek lekcyjnych przedstawia się następująco:

 1. zajęcia przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznej nauki zawodu- 45minut,

 2. zajęcia praktycznej nauki zawodu - 55 minut,

 3. zajęcia biblioteczne - 60 minut,

 4. zajęcia realizowane przez pedagoga i doradcę zawodowego - 60 minut

 

 

§ 21

 

 1. Zasady oceniania i klasyfikowania:

 1. uczniów liceum zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim.

 2. słuchaczy Szkoły Policealnej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania szkół dla dorosłych;

 3. uczestników kursów kwalifikacyjnych zapisane są w Regulaminie kursów kwalifikacyjnych.

 

 1. W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum od 1 września 2010r. obowiązuje dziennik elektroniczny, który jest podstawową dokumentacją przebiegu nauczania.

 

 

§ 22

 

Organizacja zajęć edukacyjnych w Szkole przedstawia się następująco:

 

 1. Zajęcia edukacyjne organizowane są w odpowiednio przygotowanych pracowniach. Pracownie powinny posiadać regulaminy, które opracowują opiekunowie pracowni.

 

 1. Zajęcia z praktycznej nauki zawodu i prozawodowe są prowadzone w pracowniach kształcenia zawodowego w budynku Szkoły przy ul. Wolności 20 oraz wynajmowanych pracowniach kształcenia zawodowego. Regulaminy pracowni opracowują opiekunowie pracowni.

 

 1. Praktyki zawodowe przewidziane w programach nauczania zawodowego są organizowane jako zajęcia pozaszkolne. Praktyczna nauka zawodu jest prowadzona przez pracodawców, z którymi uczeń/słuchacz nawiązuje stosunek pracy jako pracownik młodociany
  w rozumieniu Kodeksu Pracy. Zasady organizacji praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych określa Regulamin praktyk zawodowych.

 

 

 

§ 23

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 

 1. Biblioteka udostępnia książki i inne źródła informacji uczniom, nauczycielom i rodzicom.

 

 1. Nauczyciele bibliotekarze organizują dla każdego oddziału zajęcia mające na celu nauczenie uczniów korzystania z różnych źródeł wiedzy, z wykorzystaniem internetu.

 

 1. Nauczyciele bibliotekarze organizują konkursy czytelnicze, wystawy i inne imprezy, których celem jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie wrażliwości kulturalnej i społecznej uczniów. 

 

 1. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z wychowawcami, rodzicami, uczniami i nauczycielami w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, zdobywaniu informacji i zachęcaniu uczniów do samokształcenia oraz innymi bibliotekami.

 

 1. Nauczyciele bibliotekarze rozbudzają i rozwijają indywidualne zainteresowania  uczniów oraz wyrabiają i pogłębiają u uczniów nawyk czytania i uczenia się.

 

 

Internat i stołówka

§ 24

 

 1. Internat i stołówka prowadzi działalność w okresach trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. Internat i stołówka mogą prowadzić działalność w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych dla osób spoza szkoły, a dochód przeznaczony jest na cele statutowe Szkoły.

 

 1. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności internatu określa Regulamin Internatu.

 

 1. Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej w internacie określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny na podstawie przewidywanej średniorocznej liczby wychowanków.

 

 1. W internacie jest zatrudniona osoba na stanowisku stróża nocnego.

 

 

Inne pomieszczenia

§ 25

 

Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

 1. do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

 2. pracownie kształcenia zawodowego,

 3. pracownie komputerowe,

 4. biblioteki,

 5. pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

 6. zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

 7. pomieszczenia do działalności organizacji uczniowskich, samorządu uczniowskiego,

 8. gabinet pielęgniarki szkolnej i gabinet pedagoga szkolnego,

 9. archiwum,

 10. szatni,

 11. pomieszczenia internatu i stołówki.

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 26

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Ilość etatów pedagogicznych i niepedagogicznych określa arkusz organizacyjny Szkoły na dany rok szkolny.

 

 

§ 27

Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 28

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

 

§ 29

1.Nauczyciel ma prawo do:

 1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów,

 2. wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godność innych ludzi,

 3. współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym,

 4. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

 5. stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

 

2. Nauczyciel ma obowiązek:

 1. współpracy z nauczycielami, rodzicami i uczniami w celu realizacji zadań Szkoły;

 2. stosowania się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań przyjętych programów,
  dbania o bezpieczeństwo młodzieży na zajęciach i w czasie między zajęciami;

 3. jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania;

 4. udzielania uczniom bieżącej pomocy i indywidualizacji procesu nauczania koniecznej ze względu na potrzeby ucznia oraz stałej współpracy z zespołem nauczycieli (m.in. wychowawcą, pedagogiem szkolnym);

 5. traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością;

 6. udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i innych zespołów zadaniowych, współudziału w wyborach i działaniach organów zespołu.

 7. udostępnić uczniom i rodzicom oraz słuchaczom do wglądu ocenione i sprawdzone prace pisemne, które przechowywane są u nauczyciela przedmiotu lub w archiwum (egzaminy poprawkowe i zaliczeniowe), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Dokumentacji nie można kserować, fotografować i wynosić poza obręb szkoły.

 

 

 

 

§ 30

   1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy, który w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli realizuje zadania związane z danym przedmiotem lub grupą przedmiotów.

 

   1. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu na wniosek zespołu.

 

   1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, kreowania treści, nauczania przedmiotów pokrewnych,
  a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

 2. wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

 5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
  i eksperymentalnych programów nauczania.

 

 

Zakres zadań pedagoga szkolnego

§ 31

 

 1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,

 2. udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy pedagogicznej,

 3. potrzebującym tego uczniom,

 4. prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

 5. kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,

 6. inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym
  i resocjalizacyjnym,

 7. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
  w wychowywaniu własnych dzieci,

 8. udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami o indywidualnych potrzebach,

 9. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie prac z zakresu orientacji zawodowej.

 

 1. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 1. Pod koniec każdego półrocza pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

 

 1. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 1. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności:

 1. może zdobywać informacje o indywidualnej sytuacji ucznia potrzebującego pomocy,

 2. może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,

 3. współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją oraz stosownie do potrzeb z innymi podmiotami.

 

 

 

Uczniowie/słuchacze/uczestnicy kursów Szkoły

§ 32

 1. Warunkiem przyjęcia kandydata do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi/ Technikum/ Szkoły Policealnej jest ukończenie szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, stanowiącej podstawę programową do danej szkoły oraz spełniający wymagania określone w regulaminie rekrutacji na dany rok szkolny.

 

 1. Warunki przyjmowania uczniów/słuchaczy/uczestników kursów określa rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.nr 97 poz.1054 z póź. zmianami).

 

 1. Szczegółowe zasady kwalifikacji, przyjmowania kandydata określa szkolna komisja rekrutacyjna o której mowa w ust.4.

 

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas/semestrów oraz grupy pierwszej, Dyrektor Szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

 

 1. Szkolna komisja rekrutacyjna:

 1. ustala listę kandydatów,

 2. przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi
  w zarządzeniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,

 3. sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Przy przyjmowaniu do Szkoły - finalistom oraz laureatom konkursów przedmiotowych szczebla rejonowego i wojewódzkiego przysługują preferencje określone w odrębnych przepisach.

 

 1. Kandydaci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi poradni psychologiczno-pedagogicznych mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

 

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół - w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postanowieniu kwalifikacyjnym mają:

 1. sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych,

 2. kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli indywidualny program lub tok
  nauki.

 

 1. Do klasy programowo wyższej w szkole przyjmuje się ucznia na podstawie przepisów określonych w cytowanym rozporządzeniu.

 

 1. Ponadto Dyrektor Szkoły może wydłużyć termin składania podań o przyjęcie do Szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest niższa od liczby miejsc.

 

 1. Dyrektor Szkoły zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania podań, warunków przyjęć i decyduje w sprawie ilości punktów informacyjnych dla kandydatów do Szkoły.

 

 1. Dyrektor Szkoły przekazuje Kuratorowi Oświaty informacje o wynikach rekrutacji.

 

§ 33

 1. Do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Technikum
  w Kaliszu Pomorskim uczęszczają w zasadzie uczniowie od 16 roku życia, po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

 

 1. Do klasy pierwszej liceum przyjmuje się absolwentów gimnazjum, którzy posiadają odpowiedni stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim wystawionym przez lekarza.

 

 1. Na semestr pierwszy szkoły dla dorosłych przyjmowani są kandydaci spełniający warunki określone w Regulaminie rekrutacji do szkół dla dorosłych na dany rok szkolny.

 

 1. Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego:

 1. uczestnikami kursu mogą być osoby powyżej 18 roku życia oraz posiadający brak przeciwwskazań do nauki zawodu,

 2. prawa i obowiązki uczestnika oraz zasady organizacji kursu zapisane są
  w Regulaminie kursów kwalifikacyjnych.

 

§ 34

 1. Uczniowie/słuchacze mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego Statutu, a w szczególności:

 1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,
  wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

 2. jawnej i umotywowanej w sposób słowny lub pisemny w dzienniku elektronicznym oceny postępów w nauce i zachowaniu zgodnie z zasadami WSO i PSO,

 3. organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między
  wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

 4. znajomości programu nauczania poszczególnych przedmiotów, zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz kryteriów na poszczególne stopnie,
  a także zakresu treści kształcenia objętego sprawdzianami,

 5. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

 6. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 7. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły,
  a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

 8. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 9. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

 10. pomocy w przypadku trudności w nauce,

 11. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

 12. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

 13. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
  w organizacjach działających w Szkole.

 

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia/słuchacza przez wychowawcę, nauczyciela, innego ucznia/słuchacza lub innego pracownika szkoły, uczeń/słuchacz lub jego rodzice mogą wnieść skargę do Dyrektora. Dyrektor obowiązany jest ją rozpatrzyć bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.

 

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia przez Dyrektora uczeń lub jego rodzice mogą wnieść skargę do Kuratora Oświaty.

 

§ 35

 1. Uczeń/słuchacz ma obowiązek systematycznie wzbogacać swoją wiedzę i umiejętności
  w zakresie przedmiotów objętych programem nauczania, korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł zalecanych przez nauczyciela przy realizacji programu.

 

 1. Ponadto uczeń/słuchacz ma obowiązek:

 1. Znać zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO)
  i przedmiotowych systemów oceniania (PSO);

 2. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, systematycznie powtarzać i utrwalać materiał programowy oraz samodzielnie i terminowo odrabiać prace domowe;

 3. W przypadkach powstania zaległości na skutek nieobecności, uczeń ma obowiązek terminowo i sumiennie je uzupełnić, zgodnie z WSO;

 4. Brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Szkołę służących wzbogacaniu wiedzy i umiejętności oraz rozwijaniu osobowości uczniów/słuchaczy;

 5. Uczestniczyć w obchodach świąt państwowych i szkolnych;

 6. Szanować symbole Szkoły;

 7. Godnie reprezentować Szkołę podczas uroczystości, imprez naukowych, kulturalnych, sportowych i innych organizowanych na terenie Szkoły lub poza nią;

 8. Systematycznie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach lekcyjnych wg zasad WSO;

 9. Szanować mienie Szkoły, w tym:

 1. dbać o estetykę i utrzymanie czystości pomieszczeń szkolnych;

 2. wykonywać czynności porządkowe na polecenie dyrekcji, wychowawcy, nauczycieli;

 3. w razie dokonania zniszczenia lub zagubienia przedmiotów, sprzętu, wyposażenia itp. uczeń/słuchacz oraz jego rodzice zobowiązani są do usunięcia szkody na własny koszt w terminie do dwóch tygodni;

 1. Przeciwdziałać zachowaniom przestępczym, przemocy i agresji;

 2. Zachowywać się kulturalnie i taktownie w stosunku do wszystkich pracowników Szkoły oraz do koleżanek i kolegów, w tym:

 1. dbać o kulturę języka w codziennych kontaktach;

 2. swym zachowaniem przyczyniać się do budowania w szkole atmosfery wzajemnej życzliwości i szacunku wobec innych;

 3. w czasie zajęć dydaktycznych nie używać telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych, które zakłócałyby przebieg zajęć.

 1. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz społeczności szkolnej, w tym:

 1. przestrzegać zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej obowiązujących na terenie szkoły;

 2. przestrzegać zakazu spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i palenia papierosów na terenie Szkoły i podczas zajęć organizowanych poza jej terenem;

 3. nie używać i nie posiadać narkotyków.

 1. Dbać o estetyczny i schludny wygląd, w tym:

 1. nosić strój odświętny (biała bluzka i ciemna spódnica/spodnie) podczas uroczystości szkolnych oraz dodatkowo w dni określone przez dyrekcję Szkoły;

 2. ubiór ucznia nie może świadczyć o sympatyzowaniu bądź przynależności do grup nieformalnych;

 3. przestrzegać zasad jednolitego stroju ucznia na wyznaczonych zajęciach klas mundurowych.

 

 

Nagrody i kary

§ 36

 

 1. W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów/słuchaczy.

 

 1. Wobec uczniów/słuchaczy wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. ustna pochwała wychowawcy klasy/ opiekuna semestru,

 2. ustna pochwała Dyrektora,

 3. list gratulacyjny dla rodziców ucznia,

 4. dyplom gratulacyjny dla ucznia/słuchacza,

 5. nagroda rzeczowa wręczana na forum oddziału/szkoły,

 6. wytypowanie ucznia liceum do stypendium Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Starosty Powiatu Drawskiego, Burmistrza Kalisza Pomorskiego, Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” w Kaliszu Pomorskim i innych instytucji.

 

 1. Szczegółowe kryteria i procedury przyznawania nagród i wyróżnień zapisane są
  w Regulaminach stypendium oraz:

 1. Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim,

 2. Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania szkół dla dorosłych.

 

 1. Wobec uczniów/słuchaczy, niedostosowanych do norm i zasad obowiązujących w Szkole i uczniów/słuchaczy łamiących zasady niniejszego Statutu stosuje się następujący system środków wychowawczych i kar:

 1. ustne upomnienie wychowawcy klasy/opiekuna semestru,

 2. nagana wychowawcy/opiekuna semestru,

 3. usunięcie z pełnionej funkcji w klasie/semestrze lub Szkole,

 4. przeniesienie do klasy równoległej,

 5. kontrakt i nagana Dyrektora,

 6. skreślenie z listy uczniów/słuchaczy Szkoły.

 

 1. Kara skreślenia ucznia/słuchacza z listy uczniów/słuchaczy Szkoły może być zastosowana w następujących przypadkach:

 1. popełnienia przestępstwa lub czynu karalnego na terenie Szkoły lub podczas zajęć organizowanych poza jej terenem (pobicia , kradzieże posiadanie i handel narkotykami, itp.);

 2. wnoszenia, posiadania, picia alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych bądź przebywania pod ich wpływem na terenie Szkoły lub podczas zajęć organizowanych poza jej terenem (wycieczek, biwaków, zabaw szkolnych, itp. );

 3. agresywnego, brutalnego zachowania wobec uczniów/słuchaczy, nauczycieli lub innych pracowników szkoły, naruszenia ich dóbr osobistych, publikowanie ich np.
  w Internecie;

 4. po wyczerpaniu innych środków wychowawczych w stosunku do ucznia/słuchacza
  i braku poprawy zachowania;

 5. niespełnienia warunków klasyfikacji wg odrębnych przepisów.

 

 1. W przypadkach wyszczególnionych w pkt. 3, ppkt. a, b, c:

 1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję
  o skreśleniu ucznia/słuchacza z listy uczniów/słuchaczy bez zastosowania zasady stopniowania kar;

 2. Rada Pedagogiczna rozpatruje indywidualną sytuację wychowawczą i życiową ucznia/słuchacza, jego postawę i rokowania co do dalszego przebiegu procesu wychowawczego;

 3. do momentu spotkania z rodzicami, Dyrektor może zawiesić ucznia w jego prawach.

 

 1. W ciągu 7 dni po otrzymaniu decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy, skreślonemu przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji do:

- Dyrektora,

- Rady Szkoły,

- Powiatu Drawskiego,

- Kuratorium Oświaty.

 

 1. Uczeń/słuchacz, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.

 

 1. Uczeń/słuchacz, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję
  w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

 

 

 

Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej

§ 37

 

Szczegółowe zasady klasyfikacji:

 1. uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania Liceum Ogólnokształcącego
  z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim,

 2. słuchaczy określa Wewnątrzszkolny System Oceniania szkół dla dorosłych.

 3. Termin wystawienia oceny śródrocznej i rocznej oraz oceny zachowania w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim, a słuchaczom szkół dla dorosłych oceny - semestralnej, reguluje kalendarz pracy Szkoły na dany rok szkolny.

 4. Miesiąc przed radą klasyfikacyjną śródroczną i roczną uczniowie oraz rodzice są poinformowani o propozycjach ocen klasyfikacyjnych i ocenie zachowania za pomocą dziennika elektronicznego, a także na zebraniu rodziców.

 

§ 38

W Liceum uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada pedagogiczna jeden raz
w ciągu etapu edukacyjnego może promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 1. kontynuacja przedmiotu w klasie programowo wyższej,

 2. pozytywna opinia Rady Pedagogicznej.

 

 

 

Współpraca szkoły z rodzicami uczniów liceum

§ 39

 

 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia i mają prawo do:

 1. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

 2. dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowania ich dzieci,

 3. rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka,

 4. wsparcia ze strony Szkoły w razie w razie problemów wychowawczych,

 5. partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy szkoły.

 

 

 

 1. Rodzice mają obowiązek:

 1. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywania ich,

 2. poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmocnić wysiłki Szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,

 3. dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Szkoły, informowania wychowawcy
  o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiania nieobecności dziecka na piśmie w terminie 14 dni, lub w szczególnych przypadkach w terminie późniejszym,

 4. angażowania się, jako partnerzy w działaniach Szkoły, aktywnego udziału
  w wyborach i współdziałaniu w organach Szkoły,

 5. informowania wychowawcy o sprawach mających mieć wpływ na naukę
  i zachowanie dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

§ 40

 

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich typów szkół wchodzących w jego skład, zawierających nazwę Szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku

w Kaliszu Pomorskim

 

 1. Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim nadano imię Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku dnia 30 września 2002r. na mocy Uchwały nr XLIII/327/2002 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 27 czerwca 2002. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

 

 1. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu mają nazwę szkoły:

1) Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kaliszu Pomorskim

2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu Pomorskim

3) Szkoła Policealna w Kaliszu Pomorskim

 

 1. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły. Nazwa „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim” umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

 

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim posiada stronę internetową pod adresem: www.zsp.kalisz.pl

 

§ 41

 

 1. Przygotowanie propozycji zmian w Statucie Szkoły należy do kompetencji Dyrektora Szkoły.

 

 1. Statut szkoły został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i Radę Szkoły.

 

 1. Traci moc Statut Uchwalony przez Radę Szkoły 03.03.2017r.

 

 1. Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian zatwierdzony Uchwałą nr 1/2017/18 na posiedzeniu Rady Szkoły 30 listopada 2017r.

 

 1. Tekst jednolity Statutu obowiązuje wszystkie strony i wchodzi w życie 30 listopada 2017r.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY SZKOŁY

ZSP w Kaliszu Pomorskim

Katarzyna Witek

Kalisz Pomorski, dnia 30.11.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Stąporek 04-12-2017 21:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Stąporek 04-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Adam Stąporek 04-12-2017 21:45