Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wewnątrzszkolny System Oceniania 4.09.2017

 

 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

 

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum

w Kaliszu Pomorskim w

ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku

w Kaliszu Pomorskim

 

 

Podstawą prawną są:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843)

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami).

 4. Podstawy programowe wprowadzone rozporządzeniem z dnia 31 sierpnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 977 z późniejszymi zmianami).

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki ( Dz. U. Nr 3 z 2002 r., poz. 28).

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
  z późniejszymi zmianami.(Dz. U. z dn. 24 kwietnia 1992r. z późniejszymi zmianami).

 

Przepisy definiujące

 

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim;

 2. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

 3. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim;

 4. Liceum - należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim;

 5. Organ prowadzący - Powiat Drawski;

 6. Uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim;

 7. Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim;

 8. WSO - należy przez to rozumieć Wewnątrzszkolny System Oceniania Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim;

 9. PSO - należy przez to rozumieć Przedmiotowy System Oceniania Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim.

 

Założenia ogólne

 

§ 2

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
  w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
  w odrębnych przepisach, realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.

 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
  i norm etycznych.

 

 1. Cele ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania:

 1. Motywowanie uczniów do dalszej pracy i rozwoju kompetencji kluczowych.

 2. Pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu pracy, nauki i rozwoju.

 3. Ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli.

 4. Informowanie ucznia i rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.

 5. Kontrolowanie poziomu wiedzy.

 6. Porównywanie osiągnięć ucznia ze standardami.

 7. Monitorowanie postępów, potrzeb i osiągnięć ucznia.

 8. Wdrażanie ucznia do samooceny i samodzielności.

 9. Doskonalenie metod pracy nauczycieli i planowanie procesu nauczania i jego ewaluacji.

 

 

Kryteria i skala ocen

 

§ 3

1. Skala ocen bieżących.

 

 1. Przyjęto punktowy system oceniania dla wszystkich przedmiotów edukacyjnych (każdy nauczyciel zapoznaje uczniów na pierwszych zajęciach z punktacją, kategoriami
  i kryteriami oceniania oraz podstawą programową dla danego przedmiotu).

 

 1. W dzienniku każdy przedmiot podzielony jest na poszczególne kategorie oceniania:

 1. 40 pkt - sprawdziany z działu, prace klasowe, matura próbna dla kl. III - wpis w dzienniku kolorem czerwonym,

 2. 25 pkt - kartkówka/odpowiedź ustna (wg PSO) - wpis w dzienniku kolorem zielonym,

 3. 20 pkt - praca na lekcji (poprawne wnioski, praca w grupach, prezentacja i inne) - wpis
  w dzienniku kolorem niebieskim,

 4. 15 pkt - prace domowe (pisemne i ustne, referat, notatka) - wpis w dzienniku kolorem żółtym.

 

 1. Za osiągnięcia ucznia w danej kategorii wystawia się średnią liczbę punktów, a następnie sumuje liczbę punktów poszczególnych kategorii do których dolicza się sumę punktów dodatkowych .

 

 1. Uczeń ma możliwość zdobycia punktów dodatkowych, które sumuje się
  z poszczególnych kategorii:

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych na etapie:

- ogólnopolskim - 10 pkt.

- regionalnym - 9 pkt.

- wojewódzkim - 8 pkt.

- powiatowym - 4 pkt.

- szkolnym - 3 pkt.

Punktów uzyskanych na poszczególnych szczeblach tego samego konkursu nie sumuje
się.

 1. Praca rozwijająca zainteresowania przedmiotowe np. szkolna gazetka, koło teatralne, certyfikaty językowe i inne - do 8 pkt. i są przyznawane pod warunkiem min. oceny dopuszczającej z danego przedmiotu.

 2. Konkursy nieprzedmiotowe np. matematyka w obiektywie, recytatorski - do 5 pkt.

 

 

 

2. Skala ocen klasyfikacyjnych :

 

stopień

Ocena

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

niedostateczny

1

 

 1. Ocena końcoworoczna jest oceną osiągnięć ucznia w roku szkolnym i wyliczana jest jako średnia arytmetyczna punktów I i II półrocza.

 1. Ocena półroczna jest oceną informacyjną. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej oraz frekwencji poniżej 80% w danym półroczu, uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał w terminie i trybie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu ( I półrocze w lutym/marcu, II półrocze w ostatnim tygodniu przed czerwcową radą klasyfikacyjną). Do próby zaliczenia podstaw programowych na ocenę dopuszczającą z półrocza uczeń może przystąpić jeden raz. Warunkiem zaliczenia podstaw programowych na ocenę dopuszczającą z półrocza jest uzyskanie min. 50 %. Do średniej arytmetycznej końcoworocznej bierze się pod uwagę minimalną liczbę punktów niezbędnych do uzyskania oceny dopuszczającej (41pkt.). Egzamin zaliczeniowy trwa 90 minut i jest przeprowadzony w formie pisemnej (składa się z zadań zamkniętych i otwartych lub tylko otwartych). W przypadku gdy uczeń ma z danego przedmiotu frekwencję 80% i wyższą, to może przystąpić do egzaminu zaliczeniowego bez konsekwencji oceny niedostatecznej.

 2. Uczniowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego według zasad ustalonych w §17, przy czym na egzaminie obowiązuje go materiał z całego roku szkolnego.

 3. (uchylony)

 4. (uchylony)

 5. Uczniowie przyjęci z innych szkół lub zmieniający oddział zdają egzamin zaliczeniowy
  z przedmiotów, w których występują różnice programowe, wynikające ze szkolnego planu nauczania, po uzgodnieniu z uczniem i nauczycielem prowadzącym w terminie wyznaczonym przez dyrektora.

 1. Oceny klasyfikacyjne z I i II półrocza przeliczane są z systemu punktowego na procentowy wg następującej skali:

 

Stopień

wynik procentowy

celujący

100 i > 100 %

bardzo dobry

86% - 99%

dobry

71% - 85%

dostateczny

56% - 70%

dopuszczający

41% - 55%

niedostateczny

0% - 40%

 

 

 1. Uczeń rozpoczynający naukę wraz z rodzicami deklaruje wybór grup międzyoddziałowych w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji na zebraniu ogólnym.

 2. Uczeń kl. I ma możliwość zmian w deklaracji do końca I półrocza, pod warunkiem pozytywnej rekomendacji nauczyciela przedmiotu i opinii Rady Pedagogicznej.

 3. Na podstawie pozytywnych wyników klasyfikacji końcoworocznej kl. I wybierają na egzamin maturalny przedmioty i ich zakres do dnia 15 czerwca.

 • Uczniowie kl. II, którzy wybrali sobie więcej niż 2 przedmioty maturalne w zakresie rozszerzonym mogą zrezygnować z dodatkowych przedmiotów do 31 października danego roku szkolnego, pod warunkiem, że liczba godzin z przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających jest nie mniejsza niż 870 godzin w cyklu nauczania.

 1. Uczeń klasy maturalnej będzie pisał obowiązkowo z wybranych przedmiotów maturalnych matury próbne.

 2. Na podstawie deklaracji uczniów kl. I i II do 15 czerwca oraz kandydatów do szkoły do dnia pierwszego terminu rekrutacji tworzone są grupy międzyoddziałowe.

 3. Uczeń kl. I może zmienić wybrany na egzamin maturalny przedmiot oraz poziom przedmiotu, grupę międzyoddziałową po pozytywnym zaliczeniu programu zrealizowanego przez wybraną grupę (na zasadzie egzaminu klasyfikacyjnego) oraz frekwencji powyżej 80%. Decyzja Dyrektora oparta jest na pozytywnej rekomendacji nauczyciela przedmiotu oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

 4. Ocena końcowa jest uzyskiwana przez ucznia w momencie zakończenia nauki danego przedmiotu przygotowującego do egzaminu maturalnego.

 

 1. Zasady punktowe szczegółowe zawiera przedmiotowy system oceniania, kryteria ogólne to:

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawy programowe, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych oraz praktycznych z podstawy programowej danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza podstawę programową tej klasy,

 3. jest laureatem i finalistą w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną (również wówczas, gdy tytuł zdobył po ustaleniu już oceny końcoworocznej).

 

 1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone podstawą programową w danej klasie,

 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach.

 

 1. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował w pełni wiadomości określonych podstawą programową w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w zakresie podstawowym, określonym przez nauczyciela, zawierającym podstawy programowe kształcenia ogólnego,

 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne.

 

 1. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który :

 1. opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej dla danej klasy na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w zakresie podstawowym, określonym przez nauczyciela, zawierającym podstawy programowe kształcenia ogólnego,

 2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

 

 1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. ma braki w opanowaniu wymagań zawartych w zakresie podstawowym, określonym przez nauczyciela, zawierającym podstawy programowe kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,

 2. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

 1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w zakresie podstawowym, określonym przez nauczyciela, zawierającym podstawy programowe kształcenia ogólnego w danej klasie a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,

 2. nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

§ 4

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  W trakcie korzystania z zajęć w formie nauczania indywidualnego uczeń zobowiązany jest do stałej współpracy z psychologiem szkolnym wpisanej w plan zajęć. Celem tych spotkań ma być stałe:

 1. monitorowanie aktualnych potrzeb ucznia w realizowaniu wymagań edukacyjnych. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować metody i formy pracy
  w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe utrudniające proces realizowania wymagań podstaw programowych,

 2. przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, w tym również systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

 

Formy i częstotliwość sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz możliwość
poprawy oceny śródrocznej

 

§ 5

 

 1. Poszczególne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia (prace klasowe, odpowiedzi/kartkówka, praca na lekcji, praca domowa) szczegółowo opisują Przedmiotowe Systemy Oceniania w grupach przedmiotów:

 1. matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, przyroda, informatyka,

 2. WOS, historia, przedsiębiorczość, historia i społeczeństwo,

 3. język polski, wiedza o kulturze,

 4. język angielski, j. niemiecki,

 5. edukacja dla bezpieczeństwa, WF, przygotowanie wojskowe, prewencja policji i religia/etyka i inne.

 

§ 6

 1. Rok szkolny dzielimy na 2 półrocza (daty klasyfikacji ustalane są wg harmonogramu MEN
  i podawane są na początku każdego roku szkolnego w kalendarzu pracy szkoły):

 1. oceny informacyjne śródroczne - styczeń,

 2. klasyfikacja końcoworoczna i udzielanie promocji - czerwiec i sierpień (dla klas maturalnych - kwiecień i sierpień).

 

 1. W danej klasie przeprowadzać można co najwyżej trzy prace klasowe lub sprawdziany w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż jeden dziennie.

 

 1. Praca klasowa jest zapowiedziana przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzona lekcją powtórzeniową. Fakt ten należy odnotować w dzienniku.

 

 

 1. Uczeń, który z powodów usprawiedliwionych (np. choroby) nie pisał pracy klasowej musi w przeciągu tygodnia od powrotu do szkoły ustalić z nauczycielem termin jej zaliczenia. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku za brak pracy klasowej jest wpisywane 0 pkt.

 

 1. Zmiana terminu pracy klasowej może odbyć się na wniosek uczniów
  z założeniem, że przy ustalaniu nowego terminu punkt 3 i 2 nie obowiązuje.

 

 1. Sprawdzanie i omawianie prac pisemnych następuje w ciągu dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia pracy, z języka polskiego - trzy tygodnie (czas może być przedłużony o czas nieobecności nauczyciela).

 

 1. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę klasową, kartkówkę lub inną pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Stwierdzenie niesamodzielności pracy może być podstawą ustalenia oceny niedostatecznej.

 

 1. Sprawdzenie zadań domowych może być ilościowe lub jakościowe w różnej formie: przy odpowiedzi ustnej, w formie pisemnej na lekcji, zapisu w zeszycie/ ćwiczeniach.

 

 1. Propozycje ocen na koniec półrocza I i II wystawiane są miesiąc przed radą klasyfikacyjną danego półrocza na podstawie sumy średniej punktów wszystkich kategorii.

 

 

 

 1. Ilość ocen w poszczególnych miesiącach jest proporcjonalna do ilości godzin dydaktycznych
  w tygodniu. Do 30 listopada w I półroczu oraz do połowy marca w II półroczu powinna być wystawiona przynajmniej jedna ocena punktowa w każdej kategorii.

 

 1. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
  z zastrzeżeniem §14 i §16, §17.

 

 

Zasady poprawiania ocen śródrocznych

 

§ 7

 1. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy śródrocznej oceny opanowania wiedzy, jeśli otrzymał z zapowiedzianej pracy pisemnej niesatysfakcjonującą liczbę punktów i jeżeli w dniu oddania pracy zgłosi nauczycielowi chęć poprawy. Poprawa musi nastąpić w ciągu 14 dni.

 

 1. Wynik poprawionych niekorzystnych punktów oceny śródrocznej jest średnią arytmetyczną nowo zdobytych punktów i tych poprzednich w danej kategorii.

 

 1. Uczeń ma możliwość poprawy ostatniej pracy klasowej w półroczu z zachowaniem zasad WSO.

 

 

§ 8

 1. Uczeń ma prawo być nie przygotowany do zajęć:

 1. z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (na uzupełnienie wiadomości uczeń ma dwa tygodnie od czasu powrotu ucznia do szkoły),

 2. po powrocie z sanatorium, uzdrowiska lub szpitala. W uzgodnieniu z nauczycielem ustala termin nadrobienia zaległości.

 

 

Zwolnienia

 

§ 9

 1. Dopuszcza się krótkoterminowe zwolnienia z wychowania fizycznego od rodziców, dłuższe (powyżej 1 miesiąca) powinny być umotywowane opinią lekarza wystawioną na odpowiednim druku. Na podstawie opinii lekarza uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń, wówczas nauczyciel dostosowuje wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej.

 

 1. Uczniowie zwolnieni z zajęć są obecni na lekcjach i uczestniczą w nich w sposób wskazany przez nauczyciela, który uwzględnia opinię lekarza.

 

 1. Zwolnienia z zajęć na okres półrocza bądź roku dokonuje dyrektor szkoły, do którego rodzice składają podanie wraz z zaświadczeniem lekarskim.

 

 1. Uczeń zwolniony nie może pójść do domu, musi przebywać na zajęciach, nawet jeśli jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna w danym dniu, z zastrzeżeniem braku zwolnienia od rodzica.

 

 1. Rodzice lub pełnoletni uczeń mogą również pisemnie wyrazić zgodę na przebywanie ucznia
  w czasie „okienek” w bibliotece oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zwolnienie ucznia
  z ostatniej lub pierwszej lekcji. Uczniowi nie wolno opuszczać terenu Szkoły, gdzie Szkoła nie sprawuje opieki i nie ponosi odpowiedzialności za ucznia.

 

 1. Jeżeli zwolnienie obejmuje całe półrocze lub rok, w dokumentacji przebiegu nauczania
  (w dzienniku oraz w arkuszu ocen) zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 1. Jeżeli uczeń jest zwolniony z danych zajęć i w tym samym czasie kształtuje kompetencje kluczowe z innym nauczycielem (reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, rekrutacji), to uczeń ten następnego dnia jest zwolniony z bieżącego sprawdzenia wiedzy oraz uzgadnia sposób nadrobienia zaległości z nauczycielem, z którego zajęć był zwolniony.

 

 1. Szkoła prowadzi rejestr uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego, technologii informacyjnej na podstawie orzeczenia lekarskiego.

 

 1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie podania rodziców oraz opinii wydanej przez lekarza lub poradni psychologiczno - pedagogicznej albo innej poradni specjalistycznej. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć
  w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”.

 

 1. Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego:

 1. uczeń z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową może być zwolniony z zajęć drugiego języka obcego w części lub całym okresie kształcenia,

 2. decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej),

 3. zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole,

 4. uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania może być na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwolniony z nauki drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” pod warunkiem, że okres zwolnienia obejmował więcej niż 50% godzin przeznaczonych na dane zajęcia edukacyjne w półroczu.
  W przypadku zwolnień krótszych uczeń może być nieklasyfikowany z przedmiotu, jeśli brak podstaw do klasyfikacji.

Jawność oceny

 

§ 10

 1. W każdym roku szkolnym nauczyciele na pierwszych godzinach lekcyjnych swojego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego, informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, zawierającego podstawy programowe oraz o sposobach sprawdzania i podwyższania osiągnięć edukacyjnych uczniów (informacja dotyczy WSO i PSO).

 

 1. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu informacyjnym zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) oraz uczniów:

 1. z WSO, m.in. z zasadami uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania,

 2. o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 3. zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego,

 4. Statutem Szkoły i podstawowymi procedurami dotyczącymi uczniów i rodziców.

 

 1. Nauczyciel informuje rodziców i uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających
  z realizowanego programu nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - PSO (1-sze zebranie rodziców). Podstawy programowe, PSO są dostępne dla rodziców przez cały rok szkolny w bibliotece szkolnej.

 2. Informacja o ocenie (w formie ustnej lub pisemnej lub komentarz w dzienniku elektronicznym) ma na celu ukształtowanie samodzielności ucznia w pracy nad własnym rozwojem (uczeniu się). Bieżąca informacja o ocenie różnych form pracy ucznia może zawierać:

 1. cel, który uczeń powinien wypracować,

 2. docenienie dobrych elementów pracy ucznia, tego, co wymaga dodatkowej pracy,

 3. wprowadzanie samooceny i oceny koleżeńskiej.

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) wg procedur dziennika elektronicznego.

 

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu w szkole, w obecności nauczyciela przedmiotu.

 

 1. Informowanie rodziców o postępach ucznia, szczególnych osiągnięciach, jego absencji lub o przewidywanych ocenach śródrocznych i końcowych odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, informacji telefonicznej odnotowanej w dzienniku, indywidualnych spotkań
  z rodzicem oraz zebrań ogólnych z rodzicami, odbywającymi się:

 • w ostatnim dniu wakacji - rozpoczynające dany rok szkolny,

 • zebrania ustalone na pierwszym zebraniu, zależnie od organizacji roku, z zasadą informowania rodziców miesiąc przed wystawieniem ocen półrocznych
  i końcoworocznych.

 

 1. Obowiązek zapoznania się z przewidywanymi ocenami rocznymi (śródrocznymi) ucznia, spoczywa na rodzicach (prawnych opiekunach).

 

 1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie ustnej lub pisemnej.

 

 

System nagród i środków wychowawczych.

 

§ 11

1.Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. ustna pochwała wychowawcy, nauczyciela klasy/ wychowawcy internatu (wpis do dziennika elektronicznego);

 2. ustna pochwała dyrektora wobec społeczności szkolnej (wpis do dziennika elektronicznego);

 3. list gratulacyjny dla rodziców ucznia przyznany przez radę pedagogiczną;

 4. dyplom gratulacyjny dla ucznia przyznawany przez nauczyciela (wpis do dziennika elektronicznego),

 5. dyplom gratulacyjny dla ucznia, w tym za świadectwo z wyróżnieniem przyznawany przez Radę Pedagogiczną (dokumentacja procesu nauczania ucznia);

 6. wytypowanie ucznia do stypendium Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Starosty Powiatu Drawskiego, Burmistrza Kalisza Pomorskiego i innych instytucji, otrzymanie których regulują odrębne przepisy.

 

 1. Wobec uczniów niedostosowanych do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady statutu i WSO stosuje się następujący system środków wychowawczych
  i kar:

 1. ustne upomnienie wychowawcy (wpis do dziennika elektronicznego),

 1. nagana wychowawcy z poinformowaniem rodziców i stosownym wpisie w dokumentacji przebiegu procesu nauczania (min. za nieusprawiedliwienie 10 godzin lekcyjnych),

 2. usunięcie z pełnionej funkcji w klasie lub Szkole po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego (wpis do dokumentacji przebiegu procesu nauczania),

 1. przeniesienie do klasy równoległej na podstawie wniosku wychowawcy po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

 2. kontrakt mający formę pisemną na wniosek wychowawcy/pedagoga szkolnego/kierownika internatu zaopiniowany przez radę pedagogiczną i nagana dyrektora szkoły (min. za nieusprawiedliwienie 20 godzin lekcyjnych),

 3. skreślenie z listy uczniów Szkoły.

 1. Kara skreślenia ucznia z listy uczniów może być zastosowana w następujących przypadkach:

 1. popełnienia przestępstwa lub czynu karalnego na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych poza jej terenem (pobicia, kradzieże posiadanie i handel narkotykami, itp.);

 2. wnoszenia, posiadania, picia alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych bądź przebywania pod ich wpływem na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych poza jej terenem (wycieczek, biwaków, zabaw szkolnych, itp.);

 3. agresywnego, brutalnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły, naruszenia ich dóbr osobistych oraz publikowanie ich np. w Internecie;

 4. po wyczerpaniu innych środków wychowawczych w stosunku do ucznia i braku poprawy
  w jego zachowaniu.

 

 1. W przypadkach wyszczególnionych w pkt.3 ppkt. 1,2,3

 1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów bez zastosowania zasady stopniowania kar;

 2. Rada Pedagogiczna rozpatruje indywidualną sytuację wychowawczą i życiową ucznia, jego postawę i rokowania co do dalszego przebiegu procesu wychowawczego;

 3. do momentu spotkania z rodzicami, dyrektor może zawiesić ucznia w jego prawach.

 

 1. Po zastosowaniu administracyjnej decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów, skreślonemu uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji do:

 1. dyrektora szkoły,

 2. rady szkoły,

 3. Starosty Powiatu Drawskiego,

 4. Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty.

 

 1. W indywidualnej pracy z uczniem środkami wychowawczymi są:

 1. indywidualna praca wychowawcza z uczniem nauczycieli, wychowawcy,

 2. indywidualne działania pedagoga i psychologa szkolnego,

 3. działania opiekuńcze i wspomagające funkcjonowanie ucznia w społeczności szkolnej przy współpracy z rodzicami,

 4. wzmożona współpraca z rodzicami/opiekunami ucznia (także pełnoletniego), o charakterze informacyjnym, doradczym, wspierającym, w tym spisanie kontraktu, możliwe czasowe zawieszenie w prawach ucznia,

 5. skierowanie ucznia na zajęcia specjalistyczne, takie jak: socjoterapeutyczne, psychoterapia, korekcyjne, wyrównawcze, konsultacje specjalistyczne i inne odbywające się na terenie szkoły lub w placówkach specjalistycznych.

 

 1. Zastosowanie wobec ucznia środków wychowawczych należy każdorazowo odnotować
  w dokumentacji ucznia (obowiązek wychowawcy klasy).

 

 1. Na wszystkich etapach postępowania wychowawczego kary dyscyplinarne należy stosować po uprzednim wysłuchaniu ucznia, którego sprawa dotyczy.

 

 1. O zastosowaniu kar dyscyplinarnych wobec ucznia wychowawca niezwłocznie powiadamia jego rodziców.

 

 

Tryb postępowania wychowawczego wobec uczniów

naruszających postanowienia statutu szkoły

 

§ 12

 1. Działania wychowawcy klasy.

 1. Podstawową pracę z uczniem prowadzi wychowawca, stosując pozostające w jego gestii środki wychowawcze, podejmując współpracę nad problemem z rodzicami ucznia, a także z pedagogiem lub psychologiem szkolnym oraz z innymi nauczycielami.

 2. W trudniejszych przypadkach wychowawca może zawrzeć z uczniem pisemny kontrakt wynegocjowany z tymże uczniem i jego rodzicami:

 1. kontrakt powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony: wychowawcę i ucznia z potwierdzeniem jego rodziców,

 2. kontrakt powinien być spisany dopiero po przeprowadzeniu rozmowy z uczniem i jego rodzicami na temat istoty i przyczyn problemu będącego przedmiotem kontraktu oraz ustaleniu sposobów jego rozwiązania,

 3. powinien zawierać powód spisania kontraktu, jego przyczynę (które z postanowień statutu zostały przez ucznia naruszone),

 4. określenia oczekiwanej zmiany powinny być jasne i konkretne (co w zachowaniach ucznia dotyczących problemu zawartego w kontrakcie jest dozwolone, a co nie),

 5. znaczące również będą zawarte w kontrakcie deklaracje i zobowiązania wychowawcy oraz rodziców w związku z pracą nad rozwiązaniem zaistniałego problemu,

 6. kontrakt powinien zawierać także konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania powyższych warunków. Istotne jest, by były one realne i możliwe do zastosowania (zgodne ze statutem szkoły), dotyczy to obu zainteresowanych stron,

 7. pożądane jest także określenie czasu, w jakim kontrakt będzie obowiązywał,

 8. kontrakt należy sporządzić w trzech egzemplarzach (dla ucznia, rodziców
  i wychowawcy).

 

 1. Wychowawca może także zwrócić się do zespołu wychowawców w celu skonsultowania sposobu dalszego postępowania oraz przeprowadzenia rozmowy wychowawczej z uczniem, przedkładając pisemną informację o istocie problemu i dotychczas zastosowanych środkach wychowawczych przewodniczącemu zespołu.

 

 1. Jeżeli zastosowane do tej pory środki wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, wychowawca kieruje pisemny wniosek do dyrektora szkoły o zastosowanie wobec ucznia pozostających w jego gestii środków.

 

Ocena zachowania

 

§ 13

 1. Podstawą oceny zachowania jest ocena stopnia wywiązywania się z ucznia z jego obowiązków zgodnie ze statutem szkoły, a w szczególności m.in.:

- postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

- dbania o honor i tradycje szkoły,

- dbania o piękno mowy ojczystej,

- dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,

- godne i kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią,

- okazywanie szacunku innym osobom.

 

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia oznacza w szczególności:

 1. systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia,

 2. aktywne uczestnictwo w zajęciach,

 3. przestrzeganie prawa szkolnego,

 4. osiąganie wysokich wyników w nauce na miarę swoich możliwości,

 5. sumienne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z PSO i WSO,

 6. kulturalne zachowanie na terenie szkoły i poza jej obrębem,

 7. czynne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły.

 

 1. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej oznacza:

 1. utożsamianie się ucznia nie tylko z zamierzeniami, ambicjami zespołu klasowego, ale przede wszystkim z podstawowymi zasadami i celami społeczności szkolnej,

 2. dbanie o dobre imię kolegów, klasy, szkoły, sumienne wywiązywanie się z zadań

powierzonych przez społeczność szkolną,

 1. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

 2. inicjowanie pomocy koleżeńskiej w nauce oraz uczestnictwo w rozwiązywaniu innych problemów społeczności szkolnej.

 

 1. Dbałość o honor i tradycję szkoły oznacza:

 1. kultywowanie tradycji i obrzędowości klasowej, szkolnej poprzez uczestnictwo
  w imprezach określonych w kalendarzu imprez szkolnych,

 2. rzetelne przygotowywanie się do konkursów, olimpiad, zawodów szkolnych
  i pozaszkolnych, godne reprezentowanie szkoły.

 

 1. Dbałość o piękno mowy ojczystej oznacza:

 1. używanie języka, który odzwierciedla wysoką kulturę osobistą i odpowiedni poziom edukacji ucznia,

 2. unikanie wulgaryzmów i zwrotów ogólnie uważanych za nieodpowiednie i obraźliwe.

 

 1. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych oznacza:

 1. przestrzeganie zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej obowiązujących na terenie szkoły,

 2. nieopuszczanie posesji szkoły podczas trwania zajęć i przerw,

 3. niezapraszanie młodzieży, która nie należy do społeczności szkolnej,

 4. nieprzynoszenie do szkoły przedmiotów niebezpiecznych, których użycie zagraża zdrowiu lub życiu,

 5. niepopadanie w konflikt z prawem,

 6. nieprzejawianie form zachowań agresywnych wobec członków społeczności szkolnej,

 7. niepalenie papierosów, niepicie alkoholu,

 8. nieużywanie i nierozprowadzanie środków odurzających, dopingujących,

 9. promowanie asertywnej postawy wobec zachowań agresywnych i spożywania środków odurzających,

 10. dbałość o mienie szkolne.

 

 1. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oznacza:

 1. kierowanie się w życiu zasadami etyki i poszanowania praw człowieka,

 2. prezentowanie życzliwej i empatycznej postawy wobec otoczenia,

 3. dbanie o estetyczny i schludny wygląd.

 

 1. Okazywanie szacunku innym osobom oznacza:

 1. okazywanie postawy życzliwości szczególnie w stosunku do osób starszych
  i niepełnosprawnych

 2. tolerancję wobec odmiennych poglądów, kultury, wiary i przekonań,

 3. przestrzeganie ogólnie przyjętych norm grzecznościowych w stosunku do całej społeczności szkolnej.

 

2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe

 2. bardzo dobre

 3. dobre

 4. poprawne

 5. nieodpowiednie

 6. naganne

 

3. Kryteria oceny zachowania:

 1. Wzorowe.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który nie ma opuszczonych nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych i który nie ma negatywnych uwag. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wywiązuje się ze wszystkich obowiązków ucznia, a w szczególności wyróżnia się:

 1. Wysokim poziomem kompetencji kluczowych.

 2. Systematycznym i punktualnym uczęszczaniem na zajęcia szkolne.

 3. Zachowaniem asertywnej postawy wobec nałogów i zachowań agresywnych.

 4. Uzupełnianiem na bieżąco ewentualnych zaległości.

 5. Postępowaniem zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

 6. Dbaniem o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

 7. Dbaniem o honor i tradycje szkoły.

 8. Godnym i kulturalnym zachowaniem się w szkole i poza jej terenem.

 9. Wykazywaniem się postawą szacunku i tolerancji wobec innych.

 10. Wysoką kulturą osobistą, w tym kulturą słowa.

 11. Uczestnictwem w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

 12. Reprezentowaniem szkoły w zewnętrznych konkursach przedmiotowych, olimpiadach, imprezach i zawodach sportowych.

 13. Inicjowaniem życia wewnątrzszkolnego poprzez pracę w samorządzie klasowym, samorządzie uczniowskim i innych organizacjach uczniowskich.

 14. Społeczną pracą na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego (np. działalność
  w organizacjach charytatywnych, kulturalnych poza szkołą).

 

 1. Bardzo dobre.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 4 godziny lekcyjne. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega wszystkich obowiązków ucznia,
a w szczególności:

 1. Opanował kompetencje kluczowe na poziomie dobrym.

 2. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne.

 3. Zachowuje asertywną postawę wobec nałogów i zachowań agresywnych.

 4. Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

 5. Na bieżąco uzupełnia ewentualne zaległości.

 6. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

 7. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

 8. Dba o honor i tradycje szkoły.

 9. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza jej terenem.

 10. Wykazuje się postawą szacunku i tolerancji wobec innych.

 11. Dba o estetyczny i schludny wygląd.

 12. Jest współorganizatorem życia wewnątrzszkolnego.

 

 1. Dobre.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 9 godzin lekcyjnych. Ocenę tę otrzymuje uczeń, który ma pozytywny stosunek do obowiązków uczniowskich określonych w statucie szkoły, jednak sporadycznie zdarzy mu się nie spełnić wszystkich obowiązków.

Uczeń z oceną dobrą zachowania m.in.:

 1. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia dydaktyczne bądź wychowawcze

 2. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

 3. Dba o dobro społeczności szkolnej.

 4. Dba o honor i tradycje szkoły.

 5. Kulturalnie i taktownie zachowuje się w szkole i poza szkołą.

 6. Nie przejawia zachowań przestępczych, przemocy i agresji.

 7. Okazuje szacunek innym osobom.

 8. Dba o estetyczny i schludny wygląd.

 

 1. Poprawne.

Uczeń na ogół ma odpowiedni stosunek do obowiązków uczniowskich, lecz zdarza się, że nie wypełnia któregoś z nich. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który m.in.:

 1. Ma opuszczone nieusprawiedliwione godziny lekcyjne w ilości maksymalnie 19
  w półroczu.

 2. Spóźnia się na zajęcia dydaktyczne bądź wychowawcze

 3. Zdarza się, że honor i tradycje szkoły nie zawsze są dla niego dobrem nadrzędnym.

 4. Nie zawsze okazuje szacunek innym osobom.

 5. Zdarza się, że nie dba w sposób należyty o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

 6. W swoim postępowaniu nie zawsze kieruje się dobrem społeczności szkolnej.

 7. Nie zawsze kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

 8. Nie zawsze przeciwdziała zachowaniom agresywnym.

 

 1. Nieodpowiednie.

Uczeń wykazuje zaniedbania wobec podstawowych obowiązków uczniowskich. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który m.in.:

 1. Opuścił nie więcej niż 30 w półroczu, które nie zostały usprawiedliwione.

 2. Nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

 3. Nie wykazuje dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie swoje, innych.

 4. Nie dba o honor i tradycje szkoły.

 5. Otrzymał liczne uwagi dotyczące kultury osobistej ucznia.

 6. Wykazuje brak szacunku wobec innych.

 7. Nie dba o estetyczny i schludny wygląd.

 8. Przejawia zachowania przemocy i agresji.

 

 1. Naganne.

Uczeń wykazuje rażące zaniedbania podstawowych obowiązków uczniowskich. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który m.in.:

 1. Opuścił ponad 30 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w półroczu.

 2. Lekceważy społeczność szkolną i działa na jej szkodę.

 3. Naraża na niebezpieczeństwo zdrowie własne i innych uczniów oraz pracowników szkoły.

 4. Narusza honor szkoły i lekceważy tradycje szkolne.

 5. Zachowuje się niegodnie, nie okazuje szacunku innym.

 6. Otrzymał liczne uwagi dotyczące kultury osobistej ucznia.

 7. Nie dba o estetyczny i schludny wygląd.

 8. Przejawia zachowania przestępcze.

 

 1. Procedura wystawienia oceny zachowania.

 

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena zachowania. Potwierdzeniem powyższego jest zapisana tematyka zebrania z rodzicami i odpowiedni wpis tematu godziny wychowawczej.

 

 1. Wychowawca systematycznie obserwuje w czasie trwania półrocza indywidualną
  i społeczną postawę ucznia oraz stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. Wychowawca oraz inni nauczyciele regularnie odnotowują uwagi o zachowaniu ucznia

(pozytywne i negatywne) w dzienniku elektronicznym.

 

 1. Wychowawca przekazuje rodzicom bieżące informacje o zachowaniu ucznia za pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie lub osobiście oraz podczas spotkań z rodzicami -zgodnie z harmonogramem zebrań z rodzicami na dany rok szkolny.

 

 1. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy, uwzględniając:

  1. opinię nauczycieli o zachowaniu ucznia, która wyrażona jest poprzez:

- pisemne uwagi o uczniach w dzienniku,

- ustne uwagi skierowane do wychowawcy klasy,

  1. opinię uczniów danego zespołu klasowego,

  2. samoocenę ucznia.

 

 1. Propozycje oceny zachowania uczniów danej klasy opiniują nauczyciele przedmiotów, wychowawcy internatu w czasie rady klasyfikacyjnej. Wystawione oceny zachowania uczniów są odczytywane przez wychowawcę klasy w trakcie posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

 

 1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
  z zastrzeżeniem §15.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem §18 ust. 2, 3.

 

11) Uwagi końcowe dotyczące oceny zachowania:

 1. Uczeń, który otrzymał w półroczu naganę wychowawcy, ma obniżoną ocenę zachowania o stopień od oceny wyjściowej.

 2. Uczeń, który otrzymał w półroczu naganę dyrektora szkoły, ma obniżoną ocenę zachowania o dwa stopnie od oceny wyjściowej.

 3. (uchylony)

 4. Oceną wyjściową zachowania dla każdego ucznia jest ocena dobra. Uczeń wyróżniający się sumiennym wypełnianiem wszystkich obowiązków ma ocenę podwyższaną adekwatnie do swojej pracy. Uczeń, który nie wywiązuje się z sumiennego wypełniania wszystkich obowiązków ucznia, otrzymuje ocenę zachowania obniżaną od wyjściowej.

 5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 6. Oceny zachowania wystawia się na zakończenie półrocza i na koniec roku szkolnego zgodnie z obowiązującymi kryteriami.

 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub z zachowania

 

§ 14

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. W skład komisji wchodzą:

  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog szkolny,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1b może być zwolniony z pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor powołuje innego nauczyciela z danej lub innej szkoły (w porozumieniu z jej dyrektorem), prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne

 2. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ustępie 3 pkt 1 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

 3. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 13.

 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 5. Z prac zespołu sporządza się protokół zawierający:

   1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania/pytania sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

   1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 2. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna.

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

§ 15

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym.

 

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor szkoły powołuje komisję i postępuje zgodnie z § 16 ust. 5-13.

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności wyrażający wolę zdawania egzaminu klasyfikacyjnego składa podanie potwierdzone przez rodziców lub opiekunów do dyrektora szkoły w terminie 3 dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) w terminie do 14 dni po okresie, kiedy ustanie przyczyna nieobecności, zaś przeprowadzony nie później niż w ostatnim tygodniu sierpnia poprzedzającego nowy rok szkolny.

 

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora w składzie:

a) w przypadku nieklasyfikowania z powodu nieobecności ucznia na zajęciach:

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji,

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji;

b) w przypadku realizacji indywidualnego toku nauki, albo spełniania obowiązku szkolnego lub

obowiązku nauki poza szkołą

- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący

komisji,

- nauczyciel, albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest

przeprowadzany ten egzamin.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej (w formie pytań zamkniętych i otwartych lub tylko otwartych) i ustnej, z wyjątkiem technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, w przypadku których ma tylko formę zadań praktycznych.

 

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

 

 1. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Komisja sporządza protokół zawierający zadania egzaminacyjne, prace pisemne i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego i ustala ocenę. Protokół stanowi integralną część arkusza ocen.

 

 1. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §14 ust.1.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
  w wyznaczonym terminie (przypadki losowe - usprawiedliwienie lekarskie dostarczone najpóźniej w dniu egzaminu), może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna
  z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

Egzamin poprawkowy

 

§ 16

 1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne może zdawać egzaminy poprawkowe.

 

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej (zawierającej pytania zamknięte i otwarte lub tylko otwarte) oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

 1. Egzamin poprawkowy wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Informacja o terminie egzaminu będzie podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń, najpóźniej do dnia 15 sierpnia.

 

 1. Egzaminy poprawkowe przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.

W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust 4 b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą - innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

 1. Egzamin poprawkowy zdaje uczeń, który uzyskał pozytywną łączną ocenę z części pisemnej oraz ustnej.

 

 1. Uczeń z egzaminu poprawkowego może uzyskać ocenę w skali od 1 do 6. Tematy na egzamin poprawkowy przygotowane przez nauczyciela uwzględniają kryteria na poszczególne oceny z danego przedmiotu.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (stanowi to integralną część arkusza ocen).

 

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z przedmiotu objętego poprawką składa na piśmie do dyrekcji szkoły zagadnienia na egzamin pisemny i ustny w terminie do końca czerwca. Zagadnienia zawierają wymagania podstawowe z podstawy programowej realizowanej w danej klasie z danego przedmiotu.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę według zasad określonych w WSO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, z zastrzeżeniem § 18 ust.2.

 

 1. W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, iż ocena niedostateczna, uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, istnieje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły w ciągu 5 dni roboczych od dnia egzaminu poprawkowego. W takim przypadku Dyrektor powołuje komisję zgodnie z procedurą opisaną w § 14 ust. 1-10.

 

Promowanie

 

§ 17

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich przedmiotów

obowiązkowych realizowanych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny końcoworoczne

wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego może promować warunkowo do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 1. kontynuacja przedmiotu w klasie programowo wyższej,

 2. pozytywna opinia rady pedagogicznej.

 

 1. W cyklu kształcenia (etapie edukacyjnym) uczeń może:

  1. jeden raz powtarzać klasę,

  2. jeden raz skorzystać z promocji warunkowej.

 2. Uczeń, który nie uzyskał promocji, składa do dyrektora pisemną prośbę o powtarzanie klasy.

 

 1. Termin składania wniosków upływa następnego dnia po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. Uczniowie, którzy nie zdali egzaminów poprawkowych, składają wnioski do terminu klasyfikacyjnego uzupełniającego posiedzenia rady pedagogicznej.

 

 1. Uczeń, który nie złożył wniosku lub nie uzyskał zgody rady pedagogicznej na powtarzanie klasy, zostaje skreślony z listy uczniów na podstawie decyzji dyrektora.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia co do trybu wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej lub rocznej oceny zachowania nie później niż dwa dni robocze od dnia zakończenia zajęć rocznych.

§ 18

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

§ 19

Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie III oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie I i II, z uwzględnieniem § 18 ust. 2 i 3, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

 

Promocja z wyróżnieniem

 

§ 20

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa
  w § 17, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 

 

 

 

Ocenianie i klasyfikowanie zajęć z religii lub etyki

 

§ 21

 1. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych MEN do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii. Nauczanie etyki odbywa się na podstawie programów i podręczników zatwierdzonych przez MEN.

 

 1. Uczeń (jeżeli jest pełnoletni) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) deklarują raz na cykl kształcenia, w formie pisemnej wolę uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki albo jednocześnie obu tych przedmiotów, w przypadku rezygnacji, składają pisemne oświadczenie na druku szkolnym. Termin składania oświadczenia o rezygnacji z zajęć etyki/religii od następnego roku szkolnego mija z dniem 15 czerwca dla uczniów kl. I i II

 

 1. Deklaracja uczestnictwa w w/w zajęciach równoznaczna jest z wpisaniem na świadectwo oceny końcoworocznej lub informacji o nieklasyfikowaniu.

 

 1. Oceny z religii i etyki wystawiane są według skali i kryteriów przyjętych w WSO i PSO.

 

 1. Ocena końcoworoczna z religii i etyki liczona jest do średniej ocen.

 

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z religii i etyki, jeśli brak podstaw do klasyfikowania.

 

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z religii i etyki, w miejscu oceny na świadectwie umieszczony zostaje zapis „nieklasyfikowany”.

 

 1. Ocena końcoworoczna lub nieklasyfikowanie z religii i lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

 

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia lub otrzymania końcoworocznej oceny niedostatecznej z religii lub etyki nie mają zastosowania § 15 oraz §16 WSO.

 

 

Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 

§ 22

 1. W procesie ewaluacji szkolnego systemu oceniania udział biorą:

 1. uczniowie poprzez zgłaszanie wniosków wychowawcom, samorządowi szkolnemu,

 2. rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich ogólnych i indywidualnych, przez ankietę, dyskusję z nauczycielem),

 3. nauczyciele (podczas rady pedagogicznej, dyskusji, zebrań) - poprzez zgłaszanie propozycji zmian.

 

 1. Po każdym skończonym roku szkolnym poddaje się weryfikacji wewnątrzszkolny system oceniania, wyciąga się wnioski, które będą pomocne przy opracowaniu przez przedstawicieli rady pedagogicznej propozycji zmian WSO.

 

 1. Od 1 września 2010r. w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim obowiązują procedury dziennika elektronicznego.

 

 1. Wszelkie zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania uchwala rada pedagogiczna, po uprzednim zaopiniowaniu przez radę szkoły, samorząd uczniowski, radę rodziców
  i wprowadza najpóźniej 1 września danego roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe WSO

 

§ 23

 1. Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania podejmują nauczyciele
  w przedmiotowym systemie oceniania wraz z uczniami.

 

 1. W przypadkach nieobjętych Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania decyzje podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną w myśl Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. z późniejszymi zmianami.

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY SZKOŁY

ZSP w Kaliszu Pomorskim

Katarzyna Witek

Kalisz Pomorski 04.09.2017r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Stąporek 04-12-2017 21:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Stąporek 04-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Adam Stąporek 04-12-2017 21:47