Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kalisz Pomorski: ZAKUP I DOSTAWA MEBLI ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. PAMIĘCI OFIAR TERRORYZMU 11 WRZEŚNIA 2001 ROKU W KALISZU POMORSKIM Numer ogłoszenia: 474288 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zsp.vel.pl

Kalisz Pomorski: ZAKUP I DOSTAWA MEBLI ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. PAMIĘCI OFIAR TERRORYZMU 11 WRZEŚNIA 2001 ROKU W KALISZU POMORSKIM
Numer ogłoszenia: 474288 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku reprezentowany przez Dyrektora Szkoły , ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 361 63 56, faks 94 361 68 03.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsp.vel.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA MEBLI ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. PAMIĘCI OFIAR TERRORYZMU 11 WRZEŚNIA 2001 ROKU W KALISZU POMORSKIM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli oraz sprzętu komputerowego go Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych- 3 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowią załączniki do SIWZ : Część I - meble kuchenne (ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ) Część II- meble biurowe (ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ) Część II- sprzęt komputerowy (ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ).

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy p.z.p. do 20 % zamówienia podstawowego- dla każdej z części oddzielnie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2, 39.13.00.00-2, 30.20.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca nie będzie zobowiązany do wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy p.z.p. w zakresie części 1,2 i 3.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy p.z.p. w zakresie części 1,2 i 3.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy p.z.p. w zakresie części 1,2 i 3.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy p.z.p. w zakresie części 1,2 i 3.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy p.z.p. w zakresie części 1,2 i 3.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy na poszczególne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp., 2. zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (m.in.: względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne); które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 3 jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4 odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związana z tym zmiana wynagrodzenia, ze względu na opóźnienia w dostawie albo wadliwość dostarczonej części dostawy , 5 dostawa w miejsce poszczególnych sprzętów i oprogramowania wskazanych w formularzu ofertowym (cenowym) - sprzętów, oprogramowania obiektywnie lepszych spełniających wymogi określone w SIWZ przy niezmienionej cenie za dany rodzaj sprzętu, oprogramowania, w przypadku gdy zmiana okaże się korzystna dla Zamawiającego np. z powodu wprowadzenia sprzętu, oprogramowania o lepszych, wydajniejszych parametrach 6. wszelkie zmiany korzystne dla Zamawiającego. 7. rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 2. Warunki dokonywania zmian: 2.1 inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2.2 uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 2.3 zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 2.4 forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 5. Wykonanie części umowy, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca potwierdza w protokole.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zsp.vel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. PAMIĘCI OFIAR TERRORYZMU 11 WRZEŚNIA 2001 ROKU ul. WOLNOŚCI 20 78-540 KALISZ POMORSKI.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 14:00, miejsce: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. PAMIĘCI OFIAR TERRORYZMU 11 WRZEŚNIA 2001 ROKU ul. WOLNOŚCI 20 78-540 KALISZ POMORSKI sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: DOSTAWA MEBLI KUCHENNYCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli kuchennych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku. W zakres zamówienia wchodzą min.: - stoły przyścienne, -regały, -szafki, -okap Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli biurowych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku. W zakres zamówienia wchodzą min.: -krzesła szkolne, -stoliki szkolne, -szafy metalowe aktowe, -biurka, -regały Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku. W zakres zamówienia wchodzą: -Oprogramowanie zarządzające do pracy z tablicą interaktywną w pracowniach komputerowych, 4NetSupport School v11 PN NSSPL09. - Urządzenie wspomagające działanie tablicy interaktywnej, Lenovo ThinkPad Tablet 2 Coltrane N3S23PB Win8 Pro Z2760-2GB-64GB e-MMC-Intel SGX545 w -HD Graphics 10.1 (16:9) HD WXGA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Stąporek 03-12-2013 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Adam Stąporek 03-12-2013 11:53