Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin praktyki zawodowej


Regulamin praktyki zawodowej
w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku

w Kaliszu Pomorskim

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329)
  wraz ze zmianami.

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DZ. U. Nr 113, poz. 988) wraz ze zmianami.

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz ze zmianami.

 4. Kodeks Pracy.

 5. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w formie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych.

 2. Regulamin ma zastosowanie do uczniów/słuchaczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim.

§2

Zasady organizowania praktyk zawodowych

 1. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów/słuchaczy w celu zastosowania
  i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

 2. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej opiekun praktycznej nauki zawodu organizuje spotkanie informacyjne ze słuchaczami w celu przedstawienia programu praktyki zawodowej oraz regulaminu praktycznej nauki zawodu.

 3. Miejsce odbywania praktyki organizuje opiekun praktycznej nauki zawodu na podstawie wskazań przez praktykanta pracodawcy, który wyrazi zgodę na przyjęcie praktykanta i zapewni realizację programu praktyk.

 4. Terminy praktyk zawodowych w danym roku szkolnym określa harmonogram praktyk zawodowych.

 5. Uczniowie/słuchacze mogą odbywać praktykę zawodową zagranicą w ramach realizacji różnych projektów.

 6. Liczbę tygodni trwania praktyki określa plan nauczania dla zawodu.

 7. Praktyka zawodowa może być organizowana w systemie zmianowym.

 8. Praktyka zawodowa uczniów/słuchaczy jest prowadzona indywidualnie lub w grupach.
  Liczba uczniów/słuchaczy w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa
  i higieny pracy a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktyki zawodowej.

 9. Czas pracy uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin dziennie, natomiast uczniów/słuchaczy w wieku powyżej 16 lat 8 godzin dziennie.

 10. Praktyka może być zorganizowana w systemie zmianowym.

 11. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy.

 12. Umowę o praktykę zawodową zawiera dyrektor szkoły z pracodawcą przyjmującym ucznia na praktykę.

§3

Obowiązki odbywających praktykę zawodową

 1. Uczniowie/słuchacze kierowani na praktykę zawodową powinni:

  1. zapoznać się z regulaminem praktycznej nauki zawodu,

  2. posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

  3. posiadać ważną książeczkę zdrowia (w przedsiębiorstwach wymagających aktualnych badań lekarskich),

  4. posiadać dzienniczek praktyk zawodowych,

  5. posiadać i znać program praktyki zawodowej.

 2. Uczennica/słuchaczka w ciąży jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania
  o tym fakcie kierownika praktycznej nauki zawodu oraz powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające: czas trwania ciąży, ogólny stan zdrowia
  i orzeczenie o możliwości odbywania praktyk zawodowych.

 3. Praktykant jest uczniom/słuchaczem szkoły i podlega regulaminowi szkolnemu
  i zakładowemu.

 4. Praktykant może opuścić maksymalnie 3 dni pracy bez konieczności odrobienia, jeżeli są one potwierdzone zwolnieniem lekarskim.

 5. Opuszczenie z powodu choroby więcej niż 3 dni pracy, powoduje konieczność odrobienia wszystkich opuszczonych dni (w terminie późniejszym w czasie wolnym od zajęć szkolnych).

 6. O zaistniałym fakcie usprawiedliwionej nieobecności należy zawiadomić niezwłocznie opiekuna praktyk zawodowych.

 7. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą spowodować nieklasyfikowanie ucznia/ słuchacza na semestr programowo wyższy.

 8. W wyjątkowych sytuacjach (np. udział praktykanta w konkursach, olimpiadach) szkoła może zwrócić się z prośbą o zwolnienie praktykanta z odbywania praktyki w danym dniu.

 9. Wszelkie uwagi i nieprawidłowości powstałe w trakcie odbywania praktyki, praktykant zgłasza zakładowemu opiekunowi praktyk. W sytuacji wymagającej interwencji szkoły opiekun praktyki zgłasza problem do dyrektora szkoły.

 10. W miejscu odbywania praktyki zawodowej obowiązuje:

  1. wzorowa kultura osobista,

  1. dyscyplina, sumienność, samodzielność i chęć do pracy,

  1. realizacja programu praktyki zawodowej,

  1. bieżące i staranne prowadzenie dzienniczka praktyk zawodowych,

  1. wykonanie zadań przydzielonych przez przełożonego.

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej oceny wystawionej przez opiekuna praktyki zawodowej, na podstawie obserwacji i sposobu wykonywania zadań, czynności, poleceń oraz sposobu prowadzenia dzienniczka praktyk.

 2. Niezwłocznie po zakończeniu praktyki zawodowej uczeń/słuchacz składa opiekunowi praktycznej nauki zawodu dziennik praktyki zawodowej.

§ 4

Szczególne warunki odbywania praktyk zawodowych

 1. Uczeń/słuchacz 2 miesiące przed rozpoczęciem praktyki zawodowej musi zgłosić opiekunowi praktycznej nauki zawodu termin jej odbywania. Termin odbywania praktyki musi być zgody z planem nauczania (praktyka musi odbywać się w tym semestrze
  i w takim wymiarze, w którym jest przewidziana planem nauczania
  w danym zawodzie). Uczeń/słuchacz, który został promowany na semestr wyższy może rozpocząć odbywanie praktyki zawodowej przewidzianej planem nauczania w tym semestrze.

 1. Uczeń/słuchacz ma obowiązek prowadzić przez cały czas trwania praktyki zawodowej dziennik praktyki. Po zakończeniu praktyki na ostatniej kartce dziennika praktyk zakładowy opiekun praktyk wpisuje opinię oraz ocenę końcową.

 1. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu
  w całości, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej 2 lat.

 1. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu
  w całości lub w części, jeżeli przedłoży on:

  1. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie
   w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu co najmniej 2 lat,

  1. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie
   w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.

 1. Słuchacz, który ubiega się o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, składa podanie do Dyrektora szkoły wraz
  z odpowiednim zaświadczeniem.

 2. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu, uzupełnia jej pozostałą część w tych semestrach, w których jest ona przewidziana planem nauczania.

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2008r.

Dyrektor
ZSP w Kaliszu Pomorskim

Joanna Kulesza

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Stąporek 16-09-2013 23:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Stąporek 04-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Adam Stąporek 22-01-2014 21:18