Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej szkół dla dorosłych zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statutu Szkoły.

§ 2

Rada Pedagogiczna szkół dla dorosłych jest kolegialnym organem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim realizującym swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania oraz opieki nad słuchaczami:

- Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych,

- Szkoły Policealnej.

 

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej

§ 3

Do zadań Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 1. współpraca nauczycieli w celu rozwoju szkół poprzez kształtowanie profesjonalnych postaw zawodowych swych członków;

 2. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół;

 3. okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki,
  a także organizacyjnych i materialnych warunków szkoły.

§ 4

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkół;

 2. podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad;

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w szkołach dla dorosłych;

 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy;

 6. zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 5

Rada Pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy szkół, w tym harmonogram konsultacji i tygodniowy rozkład zajęć;

 2. projekt planu finansowego szkół;

 3. wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 4. propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 5. przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły;

 6. decyzje Dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora;

 7. wnioski o indywidualny program lub tok nauki;

 8. przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki w nauce i innych zdolnościach kierunkowych słuchaczy;

 9. program nauczania opracowany i włączony do szkolnego zestawu programów.

§ 6

Ponadto Rada Pedagogiczna :

 1. przygotowuje projekt statutu lub jego zmian, w zakresie szkół dla dorosłych;

 2. rozpatruje skierowane do niej wnioski dotyczące w szczególności organizacji zajęć z przedmiotów nadobowiązkowych;

 3. opiniuje skierowane do niej wnioski Rady Szkoły dotyczące wszystkich spraw szkół.

Zasady działania Rady Pedagogicznej

§7

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Szkole Policealnej.

§ 8

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 1. Osoby, o których mowa w pkt. 1-2 uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, która dotyczy ich zakresu spraw.

 1. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału
  w głosowaniach.

§ 9

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.

 1. Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:

 1. przed rozpoczęciem roku szkolnego;

 2. w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
  i promowania słuchaczy;            

 3. po zakończeniu pierwszego okresu oraz rocznych zajęć szkolnych w celu przedstawienia przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkół;

 4. w miarę bieżących potrzeb.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami oraz z inicjatywy:

 1. Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

 2. organu prowadzącego szkołę,

 3. co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 1. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym kierowane są w formie pisemnej do Przewodniczącego  oraz powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania a także pożądany termin jego przeprowadzenia.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej Przewodniczący.

 1. Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich członków Rady Pedagogicznej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 1. Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane w dniu powiadomienia.

 

§ 10

 1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności:

 1. opracowuje roczny plan pracy Rady Pedagogicznej;

 2. przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej;

 3. podpisuje uchwały Rady Pedagogicznej;

 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji;

 5. monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał przez Radę Pedagogiczną;

 6. informuje Radę Pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał;

 7. podpisuje protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej.

 1. Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego polega
  w szczególności na:

 1. opracowaniu projektu porządku zebrania,

 2. omówieniu porządku obrad z zastępcą Dyrektora oraz dekretacji do przygotowania materiałów potrzebnych na zebranie,

 3. zawiadomieniu członków Rady Pedagogicznej o terminie zebrania (informacja wysłana mailem oraz wywieszona w pokoju nauczycielskim).

§ 11

Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej:

 1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:

 1. czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej;

 2. składania wniosków i projektów uchwał;

 3. udziału w pracach w stałych lub doraźnych zespołach powołanych przez Radę Pedagogiczną.

 1. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

 1. przygotowania załączników do protokołu w formie papierowej i czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej zespołach, do których został powołany;

 2. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;

 3. realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej;

 4. składania sprawozdań z wykonywania powierzonych zadań.

 1. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą Dyrektora szkoły.

 1. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi konsekwencjami.

 1. Nieobecny na zebraniu członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem.

§ 12

 1. Rada Pedagogiczna powołuje, w zależności od potrzeb, zespoły zadaniowe.

 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu.

 1. Zespoły przedstawiają Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej: diagnozy, plan pracy, proponują Radzie Pedagogicznej zadania, przekazują informacje z efektów podjętych działań i realizacji zadań, wykonują inne zadania zlecane przez dyrektora i Radę Pedagogiczną.

 1. Dyrektor szkoły na Radzie Pedagogicznej przygotowującej rozpoczęcie roku szkolnego przedstawia skład zespołów Rady Pedagogicznej.

 

§ 13

 1. Porządek zebrania zatwierdza Rada pedagogiczna.

 1. Głosowanie w sprawach porządku zebrania obywa się po otwarciu przez Przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

 1. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian porządku zebrania.

Tryb podejmowania uchwał

§ 14

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy jej członków.

 1. Wnioski Rady Pedagogicznej przyjmowane są na drodze uchwał.

 1. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”.

 

§ 15

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym:

lub tajnym:

 1. głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady Pedagogicznej lub osoba przez niego wyznaczona. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki,

 2. głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków grona pedagogicznego i zatwierdzona w drodze jawnego głosowania. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez komisję skrutacyjną.

 1. Głosowanie jawne przeprowadza się m.in. podczas:

 1. zatwierdzania porządku obrad Rady Pedagogicznej,

 2. podejmowania uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy,

 3. zatwierdzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 4. ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 5. podejmowania uchwały w sprawie skreślenia z listy słuchaczy,

 6. zatwierdzania planów pracy szkół,

 7. wyrażania opinii o wewnątrzszkolnych dokumentach,

 8. przygotowywania projektu zmian w Statucie Zespołu oraz nowego statutu,

 9. wyrażania opinii w sprawie organizacji pracy szkół,

 10. wyrażania opinii dotyczących projektu planu finansowego szkół,

 11. opiniowania wniosków o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 12. wyrażania opinii w innych sprawach, które nie dotyczą spraw personalnych członków Rady Pedagogicznej, obsadzania stanowisk kierowniczych w Zespole oraz delegowania przedstawicieli Rady do innych organów,

 13. podejmowania uchwał, w tym wyrażania opinii we wszystkich innych sprawach szkół dla dorosłych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Zespołu.

 1. Głosowanie tajne Rada Pedagogiczna przeprowadza podczas wyrażania swojego stanowiska, które dotyczy spraw personalnych innych członków Rady Pedagogicznej (np. na koniec roku szkolnego głosowanie na najlepszych nauczycieli), obsadzania stanowisk kierowniczych w Zespole oraz delegowania przedstawicieli Rady do innych organów.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników i słuchaczy szkół dla dorosłych.

§ 16

 Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady Pedagogicznej.

 1. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.

 2. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 17

 W głosowaniu tajnym podejmuje się uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członka Rady Pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym.

 1. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do głosowania.

 1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.

 

§ 18

 Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa.

 1. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia  Kuratora Oświaty, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Kuratora jest ostateczna.                                                                                  

§ 19

 1. Rada Pedagogiczna przy wyborze swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na Dyrektora szkoły przeprowadza głosowanie tajne.

 1. Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie.

 1. Przedstawicielami Rady Pedagogicznej zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

 1. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów uprawniających do udziału w Komisji Konkursowej, zarządza się powtórne głosowanie pomiędzy tymi kandydatami.

 

Dokumentowanie zebrań

§ 20

 Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 21

 Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

 1. Protokół z obrad Rady Pedagogicznej prowadzi zespół ds. protokołowania obrad Rady Pedagogicznej wyznaczony przez Dyrektora szkoły.

 1. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać:

 1. datę zebrania,

 2. numery podjętych uchwał,

 3. stwierdzenia prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

 4. wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie
  w zebraniu uczestniczyły),

 5. zatwierdzony porządek zebrania,

 6. przebieg zebrania,

 7. treść zgłoszonych wniosków,

 8. podjęte uchwały i wnioski,

 9. podpisy Przewodniczącego i protokolanta przez członków Rady Pedagogicznej.

 1. Uchwała zawiera:

 1. pieczęć Zespołu,

 2. datę podjęcia uchwały,

 3. numer uchwały,

 4. tytuł uchwały,

 5. podstawę prawną,

 6. tekst uchwały,

 7. wyniki głosowania,

 8. podpis Przewodniczącego.

§ 22

 1. Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.

 1. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

 

§ 23

 

 1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej przyjmuje się na następnym zebraniu.

 1. Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu
  z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki
  i uzupełnienia zostały przyjęte.

 1. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

 1. Ewentualne zastrzeżenia do protokołu z poprzedniego zebrania mogą dotyczyć wyłącznie własnych wypowiedzi osoby zgłaszającej takie zastrzeżenia.

 

§ 24

 Protokoły z zebrań zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną stanowią dokumentację pracy Rady pedagogicznej szkół dla dorosłych.

 

Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze uchwały.

 1. Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.

 1. Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity.

 

§ 26

 1. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa oświatowego.

 2. Regulamin Rady Pedagogicznej szkół dla dorosłych wchodzi w życie z dniem 30.08.2013r.

Dyrektor
ZSP w Kaliszu Pomorskim

Joanna Kulesza

8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Stąporek 22-01-2014 21:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2014 21:22