Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Zasady oceniania i klasyfikowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku
w Kaliszu Pomorskim


Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r.; (Dz.U. nr 83 poz. 562.); Rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz. 1046 z późniejszymi zamianami).

§ 1

  1. Wewnątrzszkolny System Oceniania w szkołach dla dorosłych ZSP w Kaliszu Pomorskim reguluje zasady oceniania i klasyfikowania słuchaczy szkół dla dorosłych.

  2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania i klasyfikowania określają szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy, przeprowadzania egzaminów, prac kontrolnych, zasady uzyskiwania zaliczeń z zajęć i dopuszczenia do egzaminów semestralnych.

  3. Wewnątrzszkolny System Oceniania szkół dla dorosłych stanowi integralną część statutu szkoły.

§ 2

l. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych i ich zakresu;

2) informowanie słuchaczy o sposobach oceniania z danego przedmiotu;

3) zasady dopuszczania do egzaminów semestralnych oraz ich przeprowadzania;

4) zasady promowania słuchaczy na kolejne semestry i ukończenia szkoły.

2. Przedmiotowe systemy oceniania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów i podają słuchaczom do wiadomości na pierwszych zajęciach w semestrze. Nauczyciel przedmiotu określa w przedmiotowym systemie oceniania formę pracy kontrolnej oraz egzaminu pisemnego i ustnego.

Egzaminy semestralne

§ 3

1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzone z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnych planach nauczania.

2. Egzaminy semestralne przeprowadza się po zakończeniu realizacji treści programowych przewidzianych w ramach danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych/konsultacji. Nauczyciele przeprowadzają egzaminy semestralne z poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych egzaminem w ramach obowiązkowego wymiaru godzin.

3. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

4. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

5. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z pracy kontrolnej ocenę uznaną za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

6. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę kontrolną.

7. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w ustalonych terminach, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

8. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 7 wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

9. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz z dwóch wiodących przedmiotów zawodowych w szkołach policealnych składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne mają formę odpowiedzi ustnej.

10. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 9, dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.

Zwolnienie z egzaminu

§ 4

l. Słuchacz może być zwolniony z egzaminu semestralnego, jeżeli realizował dany przedmiot w innej szkole w wymiarze godzin i zakresie tematycznym co najmniej takim samym jak ujęty w planie nauczania i uzyskał z tego przedmiotu ocenę pozytywną, potwierdzoną wpisem na świadectwie szkolnym.

2. Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne ze złożeniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. zgodnej z oceną uzyskaną na świadectwie szkolnym.

Egzaminy pisemne

§ 5


1. Egzamin pisemny semestralny słuchacz składa na ostemplowanych pieczęcią szkoły

arkuszach wręczanych przez nauczyciela egzaminatora.

2. Formę zadań oraz sposób przeprowadzenia egzaminu pisemnego określa nauczyciel

egzaminator w przedmiotowym systemie oceniania.

3. Zagadnienia na egzaminy pisemne oraz kryteria oceny opracowują nauczyciele danego przedmiotu, a zatwierdza dyrektor po otrzymaniu pozytywnej opinii zespołu kształcenia zawodowego lub zespołu przedmiotowego.

4. Ocena z pracy pisemnej z uzasadnieniem egzaminatora jest jawna. Ocena niedostateczna dopuszcza do egzaminu ustnego. Oddanie czystego arkusza egzaminacyjnego, jest równoznaczne z rezygnacją z egzaminu i nie dopuszcza do części ustnej egzaminu semestralnego.

5. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, o którym mowa w § 3 ust. 9, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.

Egzaminy ustne

§ 6

1. Na egzaminie ustnym słuchacz odpowiada na trzy pytania, które znajdują się na wylosowanym zestawie pytań egzaminacyjnych. Zasady i kryteria oceny określa przedmiotowy system oceniania.

2. Ilość zestawów pytań powinna być większa od liczby zdających.

3. Po wylosowaniu zestawu zdający ma 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.

4. Egzamin nie powinien trwać dłużej niż 20 minut.

5. Po zakończeniu egzaminu egzaminator informuje o proponowanej ocenie i wpisuje ją do protokołu egzaminacyjnego oraz dokumentacji z przebiegu nauki zdającego.

6. Zestawy pytań egzaminacyjnych egzaminator dołącza do zbiorczego protokołu z egzaminu.

7. W przypadku kiedy egzamin składa się z części ustnej i pisemnej nauczyciel egzaminator wystawia ocenę łączną, będącą średnią z obu części egzaminu.

Praktyka zawodowa

§ 7

W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe warunkiem zaliczenia semestru nauki jest odbycie i uzyskanie pozytywnej oceny z praktyki zawodowej przewidzianej w szkolnym planie nauczania w danym semestrze.

Egzaminy poprawkowe

§ 8

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych.

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia.

4. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego.

Warunki zwolnienia z zajęć

§ 9

1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr lub przeniesionemu z innej szkoły przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. l, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony(-a) z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia.

Warunki zaliczenia semestru/ukończenia szkoły

§ 10

1. Słuchacz, który uzyskał ze wszystkich egzaminów przewidzianych planem nauczania oceny uznane za pozytywne w danym semestrze jest promowany na wyższy semestr. Po zaliczeniu wszystkich semestrów nauki oraz uzyskaniu ocen pozytywnych ze wszystkich egzaminów przewidzianych planem nauczania danego kierunku kształcenia otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

Nagrody i kary

§11

  1. Słuchacz może otrzymać nagrodę za wyróżniającą się postawę w formie pochwały Dyrektora Szkoły, listu gratulacyjnego, dyplomu.

  1. Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku opuszczenia w danym semestrze więcej niż 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania lub obowiązkowe konsultacje lub w przypadku niezdania egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania.

Powtarzanie semestru

§12

1. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.

2. Słuchacz, może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

Regulacje dotyczące sytuacji szczególnych

§13

1. Dyrektor szkoły udziela słuchaczce w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Indywidualnie ustala zasady uczestnictwa słuchaczki w zajęciach edukacyjnych/konsultacjach, z poszanowaniem przepisów prawa.

2. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powodują niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki dyrektor wyznacza słuchaczce dodatkowy termin egzaminu dogodny dla niej, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia nauki w danym semestrze.

Oceny

§14

1. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1. stopień celujący - 6

2. stopień bardzo dobry - 5

3. stopień dobry - 4

4. stopień dostateczny - 3

5. stopień dopuszczający - 2

6. stopień niedostateczny - l

2. Oceny bieżące oraz oceny w odniesieniu do prac i egzaminów pisemnych z punktowanymi odpowiedziami ustala się według następującej skali i kryteriów procentowych:

0 - 40% niedostateczny,

41-56% dopuszczający,

57-70% dostateczny,

71-85% dobry,

86 - 99% bardzo dobry,

100% i więcej celujący.

Postanowienia końcowe

§15

1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania dla szkół dla dorosłych wchodzi z dniem 31.08.2010


PRZEWODNICZĄCY RADY SZKOŁY

ZSP w Kaliszu Pomorskim

Bronisław Błażkow

1

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Stąporek 22-01-2014 21:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2014 21:16