Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Rady Szkoły


REGULAMIN RADY SZKOŁY
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim

§ 1

Rada Szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim jest społecznym organem samorządowego nadzoru nad pracą Szkoły i działa w oparciu o uprawnienia określone w art. 50 i 51 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

§2

Celem Rady Szkoły jest pomoc w budowie szkoły przejrzystej opartej na wychowaniu subsydialnym i demokratyzmie konsensualnym służącej rozwojowi młodego, wolnego człowieka przygotowanego do życia w warunkach zmiany.

§3

Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły, w tym m.in.:

 1. uchwala statut Szkoły;

 2. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego Szkoły i opiniuje plan finansowy Szkoły;

 3. opiniuje plan pracy Szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz rozwiązuje inne istotne sprawy, w tym m.in.: opiniuje wyrażenie zgody na rozpoczęcie działalności przez stowarzyszenie (organizacje) na terenie Szkoły;

 4. może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce; wnioski te mają dla organów charakter wiążący;

 5. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej;

 6. opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora Szkoły oraz odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych;

 7. przyjmuje, rozpatruje i ustosunkowuje się do zasadniczych dla działalności szkoły wniosków i opinii składanych przez Dyrektora Szkoły, inne jej organy oraz członków społeczności szkolnej.
   

§4

 1. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:
   - nauczyciele, wybrani przez Radę Pedagogiczną - 3 osoby,
   - rodzice, wybrani przez Radę Rodziców - 3 osoby,
   - uczniowie, wybrani przez Samorząd Uczniowski - 3 osoby.

 2. Wybory odbywają się zgodnie z regulaminami w/w organów samorządowych Szkoły.

§ 5

Rada Szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Pomorskim liczy 9 osób. Kadencja jej trwa trzy lata. Corocznie można dokonać zmiany jednej trzeciej składu.

§ 6

Na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu  Uczniowskiego, Rada Szkoły może zaprosić do współpracy z głosem  doradczym osoby spoza Szkoły, powszechnie znane i cieszące się autorytetem, zasłużone dla Szkoły.

§ 7

Wszyscy członkowie Rady mają te same prawa i obowiązki.
W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Dyrektor Szkoły jedynie z głosem doradczym i na zaproszenie  Rady.

§ 8

Uczniowie, członkowie Rady Szkoły, nie biorą udziału w rozpatrywaniu spraw osobowych
i osobistych nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 9

Rada Szkoły wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego
i Sekretarza. Sekretarz Rady Szkoły odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji, która powinna znajdować się w sekretariacie Szkoły.

§ 10

 1. Rada Szkoły nie prowadzi działalności finansowej.

 2. Opiniuje propozycję Rady Rodziców dotyczącą planowanych dochodów i wydatków prowadzonych przez Radę Rodziców.

 3. Opiniuje sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za dany rok szkolny.

§ 11

 1. Rada szkoły pracuje kolegialnie na posiedzeniach plenarnych. Zebranie uważa się za ważne tylko wtedy, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady.

 2. Wszystkie decyzje Rada podejmuje w drodze uchwał, do których przyjęcia wymagana jest zgoda bezwzględnej większości ( ? + 1) obecnych. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

 3. Na wniosek członka Rady może być przeprowadzone głosowanie tajne. W razie opiniowania spraw personalnych przewodniczący zarządza głosowanie tajne, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego.

§ 12

Rada może powoływać do realizowania różnych zadań i rozwiązywania problemów komisję spośród swego składu i zespoły zadaniowe, w których mogą uczestniczyć również osoby spoza Rady.

§ 13

 1. Posiedzenia Rady Szkoły odbywają się w miarę potrzeb.

 2. Dla zapewnienia prawidłowego działania Rady Szkoły jej przewodniczący przedstawia na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym terminarz spotkań zwyczajnych. Terminarz ten podlega zatwierdzeniu przez Radę.

 3. Posiedzenia nadzwyczajne Rady Szkoły mogą być zwołane na wniosek zgłoszony przez:
  - dwie trzecie członków Rady Szkoły,
  - Dyrektora Szkoły, poparty jedną trzecią członków Rady Szkoły,
  - władze nadrzędne w stosunku do Szkoły.

 4. Przewodniczący powiadamia członków Rady na trzy dni od daty planowanego zebrania.

§ 14

Rada Szkoły może porozumiewać się z inną (innymi) Radą (Radami), ustalać z nią (nimi) zasady  i zakres współpracy.

§ 15

Rada Szkoły zgodnie z art. 48.4 ustawy o systemie oświaty może delegować swoich przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Oświatowej.

§ 16

W razie naruszenia przez Radę Szkoły prawa i rażącego naruszenia zasad współżycia Rada Szkoły może być rozwiązana przez Kuratora Oświaty na pisemny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 17

Niniejszy regulamin podlega zmianom za zgodą członków Rady i przy zachowaniu wymogów § 4 i §5.

§ 18

Obsługę techniczną oraz prawną działalności Rady Szkoły zapewnia Dyrekcja Szkoły.

§19

Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez Radę Szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, czyli od 27 października 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY SZKOŁY

Bronisław Błaszkow

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Stąporek 16-09-2013 23:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Stąporek 04-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Adam Stąporek 22-01-2014 21:23