Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Rady Rodziców


REGULAMIN RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku

w Kaliszu Pomorskim

§ 1

Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statut szkoły.

§ 2

Organami Rady są:

 1. Plenarne Zebranie Rady,

 2. Zarząd Rady,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 3

 1. Plenarne Zebranie Rady odbywa się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

 2. Plenarne Zebranie Rady w szczególności:

 • przyjmuje plan pracy Rady,

 • ustala zasady gromadzenia dobrowolnych składek rodziców oraz innych środków,

 • uchwala preliminarz Rady,

 • rozpatruje sprawozdania z działalności organów Rady,

 • dokonuje wyboru składu osobowego organów Rady.

§ 4

 1. Zarząd Rady składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady.

 2. Zarząd Rady jest jej stałym organem, który prowadzi bieżącą działalność Rady.

 3. Obrady Zarządu odbywają się co najmniej raz w semestrze. Posiedzenia zwołuje
  i prowadzi Przewodniczący Rady.

§ 5

Do zadań Zarządu Rady należy w szczególności:

 1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,

 2. realizacja preliminarza Rady,

 3. wykonywanie uchwał Rady,

 4. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii rad klasowych,

 5. nadzór nad pracami komisji powoływanymi przez Radę,

 6. podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania osób lub zlecenia usług niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

§ 6

 1. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady.

 2. Przewodniczący Rady jednoosobowo reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady i Zarządu Rady.

§ 7

 1. Rada wybiera ze swego składu 3-osobową Komisję Rewizyjną w skład której wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Rady.

§ 8

 1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Zarządu.

 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

 • przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

 • opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,

 • wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

§ 9

Uchwały Rady i jej organów kolegialnych podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 10

W zebraniach Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

§ 11

W imieniu Rady dokumenty, w tym dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi, podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 12

Osoby wchodzące w skład organów Rady wykonują swoją pracą społecznie.

§ 13

 1. Posiedzenia Rady i jej organów kolegialnych są dokumentowane w formie protokółu.

 2. Protokół podpisują prowadzący obrady oraz osoba protokołująca.

§ 14

 1. Wybory do rad klasowych odbywają się w na pierwszym zebraniu rodziców danej klasy, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.

 2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 15

 1. Członków rady klasowej wybiera się spośród rodziców uczniów danej klasy, w liczbie 3 osób.

 2. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał najwięcej głosów. Głosowanie może odbywać się osobno na każdego kandydata lub łącznie na wszystkich zgłoszonych kandydatów.

§ 16

 1. Zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród członków rady klasowej, przewodniczącego rady klasowej, który jest przedstawicielem tej rady w Radzie.

 2. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 17

 1. űródłem funduszy Rady są dobrowolne składki rodziców, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych.

 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej
  w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.

 3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

 • Dyrektor,

 • Rady Klasowe,

 • Rada Szkoły,

 • Samorząd Uczniowski.

§ 18

 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz.

 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 31.08.2010 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY RODZICÓW

ZSP w Kaliszu Pomorskim

Bronisław Błaszków

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Stąporek 16-09-2013 23:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Stąporek 04-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Adam Stąporek 22-01-2014 21:22